สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์กำลังคน

การฝึกอบรม

 1. การฝึกอบรมมีบทบาททำให้ประสิทธิภาพในการผลิตของกำลังคนเพิ่มขึ้น และจัดเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ประเภทหนึ่ง
 2. การตัดสินใจลงทุนในการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับ รายรับที่คาดว่าจะได้รับภายหลังการฝึกอบรม กับค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในการฝึกอบรมนั้น
 3. บุคคลอาจลงทุนในการฝึกอบรมด้วยตนเอง หรือรัฐอาจลงทุนและจัดให้มีการฝึกอบรมก็ได้

ความหมาย ความสำคัญและประเภทของการฝึกอบรม

 1. การฝึกอบรมหมายถึง การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้ทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญของกำลังคนเพิ่มขึ้น
 2. การฝึกอบรมมีบทบาททำให้ประสิทธิภาพในการผลิตของกำลังคนเพิ่มขึ้น
 3. การฝึกอบรมอาจจำแนกได้เป็นสองประเภท คือ การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน

ความหมายและความสำคัญของการฝึกอบรม

ประเภทของการฝึกอบรม การฝึกอบรมอาจจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน
2. การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์การลงทุนในการฝึกอบรม

 1. หน่วยธุรกิจอาจจัดให้มีการฝึกอบรม ถ้าหากรายรับของหน่วยธุรกิจในอนาคตจะเพิ่มขึ้น หรือรายจ่ายของหน่วยธุรกิจในอนาคตจะลดต่ำลง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการฝึกอบรมนั้น
 2. การฝึกอบรมทั่วไปจะส่งผลให้ผลิตภาพหน่วยสุดท้ายในหน่วยธุรกิจอื่นๆ สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น หน่วยธุรกิจจะไม่พึงรับภาระค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมทั่วไป
 3. การฝึกอบรมเฉพาะจะส่งผลให้ผลิตภาพหน่วยสุดท้าย ในหน่วยธุรกิจที่จัดให้มีการฝึกอบรมสูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หน่วยธุรกิจจึงพึงรับภาระค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเฉพาะ
 4. การอธิบายด้วยภาพจะช่วยให้เข้าใจการลงทุนในการฝึกอบรมได้ดีขึ้น และจะเห็นว่า ในทางปฏิบัติแล้วจะไม่มีการฝึกอบรมทั่วไปโดยสมบูรณ์ และไม่มีการฝึกอบรมเฉพาะโดยสมบูรณ์

 

แนวทางการวิเคราะห์การลงทุนในการฝึกอบรม

การลงทุนในการฝึกอบรมทั่วไป

การฝึกอบรมทั่วไปหมายถึงการฝึกอบรมที่ส่งผลให้ผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานในหน่วยธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานที่เพิ่มขึ้นในหน่วยธุรกิจที่จัดให้มีการฝึกอบรม

การลงทุนในการฝึกอบรมเฉพาะ

การฝึกอบรมเฉพาะ หมายถึง การฝึกอบรมที่ส่งผลให้ผลิตภาพหน่วยสุดท้ายของแรงงานในหน่วยธุรกิจที่จัดให้การฝึกอบรมนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าผลิตภาพหน่วยสุดท้ายของแรงงานที่เพิ่มขึ้นในหน่วยธุรกิจอื่นๆ

การอธิบายการลงทุนในการฝึกอบรมด้วยภาพ

กระบวนการของการลงทุนในการฝึกอบรม

 1. การที่บุคคลจะเลือกตัดสินใจที่จะลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตนเอง ในรูปแบบใดหรือช่วงเวลาใดก็หมายถึงว่า เขาได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตด้วย
 2. ผลได้ของการลงทุนในตัวเองในการฝึกอบรมเนื่องมาจากการลงทุนในการศึกษาร่วมกับการลงทุนในการฝึกอบรมด้วย
 3. รัฐเข้าเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการฝึกอบรม เนื่องจากจุดอ่อนของตลาดแรงงานและเพื่อให้เกิดมีเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจและสังคม

การลงทุน ส่วนบุคคลในการฝึกอบรม

 1. เหตุที่บุคคลเลือกที่จะลงทุนในตัวเองในการฝึกอบรม เพื่อต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น โดยมีความคาดหวังว่าในอนาคตภายหลังจากการรับการฝึกอบรมแล้วจะทำให้มีรายได้สูงขึ้น
 2. ผลได้จากการลงทุนส่วนตัวในการฝึกอบรมเป็นผลรวมของ
  (ก) ผลได้จากการลงทุนในการศึกษาซึ่งเกิดขึ้นก่อน และ
  (ข) ผลได้จากการลงทุนในการฝึกอบรมนั้นเอง

การลงทุนของรัฐในการฝึกอบรม

 1. เหตุผลสำคัญๆ ที่รัฐลงทุนและจัดให้มีการฝึกอบรม อาจสรุปได้เป็น 2 ประการ กล่าวคือ
  (ก) เพราะความไม่สมบูรณ์ในตลาดปัจจัยการผลิต และ
  (ข) เพื่อสนองความต้องการในการวางแผน
 2. วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่รัฐจัดให้มีการฝึกอบรม คือ
  (ก) เพื่อสนองความต้องการในการวางแผนกำลังคน
  (ข) เพื่อสนองความต้องการส่วนบุคคล และ
  (ค) เพื่อสนองความต้องการทางด้านสังคม

กำลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์
การลงทุนในทุนมนุษย์
กำลังคนกับการศึกษา
การฝึกอบรม
การลงทุนในสุขภาพอนามัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายกำลังคน
กำลังคนกับตลาดแรงงาน
กำลังแรงงานและการเข้าร่วมแรงงาน
ผลิตภาพของแรงงาน
การมีงานทำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
เทคนิคการวางแผนกำลังคน
การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย