สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์กำลังคน

การลงทุนในสุขภาพอนามัย

 1. กิจกรรมเพื่อสุขภาพเป็นทั้งการบริโภคและการลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจการลงทุนในสุขภาพมากขึ้น เพราะผลจากการลงทุนดังกล่าวกระทบต่อผลิตภาพของแรงงาน แม้ว่าจะมีบางประเด็นที่ทำให้การลงทุนในสุขภาพเหมือนกับการลงทุนในการศึกษา แต่สุขภาพอนามัยก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากการศึกษาด้วย
 2. นักเศรษฐศาสตร์พยายามวัดผลได้ทางเศรษฐกิจ ของการลงทุนในสุขภาพอนามัยซึ่งสามารถวัดวัดได้ด้วยแนวทางทุนมนุษย์และหลักของความพอใจที่จะเลือก
 3. เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และมีหลักเกณฑ์ที่รัดกุมควรทำการประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการสาธารณสุข ซึ่งอาจจะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลและโครงการที่ต้องการประเมินผล โดยทั่วๆไป มักนิยมใช้เทคนิคการประเมินผลโครงการ 2 เทคนิค คือ การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพในฐานะทุนมนุษย์

 1. กิจกรรมเพื่อสุขภาพอนามัย มีลักษณะเป็นทั้งการบริโภคและการลงทุน การพิจารณาและวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อสุขภาพว่า เป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความเหมาะสมมากเมื่อพิจารณามุมมองระดับสังคม
 2. ในฐานะเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ สุขภาพมีลักษณะเหมือนกับการศึกษาในหลายด้าน อย่างไรก็ดี สุขภาพมีลักษณะเหมือนกับการศึกษา ทำให้การประเมินผได้ของการลงทุนในสุขภาพมีความสลับซับซ้อนมากกว่าการลงทุนในการศึกษา

สุขภาพ : การบริโภคหรือการลงทุน

กิจกรรมเพื่อสุขภาพนั้นเป็นทั้งการบริโภค และการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ในระดับบุคคลและครอบครัว องค์ประกอบด้านการบริโภคมีความชัดเจนมากกว่าองค์ประกอบด้านการลงทุน แต่ในระดับสังคมองค์ประกอบด้านการลงทุนมีความสำคัญมากขึ้น

ข้อเหมือนและข้อแตกต่างระหว่างสุขภาพและการศึกษา

ผลตอบแทนจากการลงทุน ทางสุขภาพมีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงาน ขณะที่ ผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษา มีเฉพาะด้านคุณภาพแรงงาน การลงทุนทางสุขภาพขาดหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงของทุนมนุษย์ที่แน่นอน และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ปัญหาข้อนี้ ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงค่าทุนมนุษย์ อันเนื่องมาจากการลงทุนในสุขภาพ กับผลตอบแทนในรูปกระแสรายได้เป็นไปได้ยาก ซึ่งต่างกับการลงทุนทางการศึกษา ซึ่งสามารถเชื่อมโยงหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลง ในรูปจำนวนปีที่ศึกษากับกระแสรายได้อย่างชัดเจน ความแตกต่างดังกล่าว ทำให้การประยุกต์แนวทางทุนมนุษย์มาใช้กับเรื่องสุขภาพ มีความสลับซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่าเรื่องการศึกษา

ผลได้ทางเศรษฐกิจของการลงทุนในสุขภาพ

 1. ผลได้ทางเศรษฐกิจของการลงทุนในสุขภาพอนามัย คือปริมาณและคุณภาพของแรงงาน ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการลดจำนวนการตาย ความพิการและการเสื่อมประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย
 2. วิธีการวัดผลได้ทางเศรษฐกิจของโครงการสาธารณสุขตามแนวทางทุนมนุษย์มี 2 ขั้นตอนใหญ่คือ
  (1) การประมาณเวลาการทำงานที่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งวัดเป็นหน่วยเทียบเคียงการทำงานเต็มเวลา และ
  (2) การประเมินค่าของเวลาการทำงานที่ได้เพิ่มขึ้นออกมาเป็นตัวเงิน
 3. การวัดผลได้ของโครงการสาธารณสุขด้วยความพอใจที่จะเลือก เน้นหนักการประเมินผลได้ โดยยึดเอาการตีค่าประโยชน์ จากทรรศนะของผู้ป่วยและญาติพี่น้องของผู้ป่วยเป็นหลัก ซึ่งสะท้อนแนวคิดอธิปไตยผู้บริโภคและหลักความยินดีที่จะจ่าย (Willingness-to-pay approach)

 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับผลได้ทางเศรษฐกิจ

 1. โครงการสาธารณสุขมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม ลด หรือ กำจัดโรค และปัญหาสาธารณสุขที่ดำรงอยู่แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหรือต้นทุนการใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการรักษาโรค ตลอดจนความสูญเสียทางแรงงานที่เกิดขึ้น ผลได้ทางเศรษฐกิจของโครงการจึงเท่ากับ การสูญเสียทางทรัพยากรที่อาจประหยัดหรือลดลงได้
 2. ผลได้ทางแรงงานของโครงการสาธารณสุข ปรากฏออกมาในรูปปริมาณ และคุณภาพของแรงงานที่ได้มากขึ้น อันเนื่องมาจากอัตราตาย พิการ และการเสื่อมประสิทธิภาพการทำงานที่ลดน้อยลง อันเนื่องมาจากโครงการ

วิธีวัดผลได้ตามแนวทางทุนมนุษย์

วิธีวัดผลได้ของโครงการสาธารณสุข ตามแนวทางทุนมนุษย์ เป็นการวัดผลของโครงการที่มีต่ออัตราตาย พิการ และเสื่อมประสิทธิภาพ โดยวัดออกมาในรูปหน่วยเทียบเคียงการทำงานเต็มเวลา แล้วคูณด้วยรายได้ หรือค่าจ้าง

แนวคิด และการวัดผลได้ด้วยหลักของความพอใจที่จะเลือก

แนวทางทุนมนุษย์วัดผลได้ทางแรงงานในระดับสังคม แต่กลับละเลยผลได้ซึ่งปัจเจกบุคคลและครอบครัว ญาติมิตร สหาย ตลอดจนผู้อื่นได้รับจากการหลีกเลี่ยงความตายและความเจ็บป่วย โดยเฉพาะในรูปการหลีกเลี่ยงความทุกข์กาย ทุกข์ใจ และความอนาทรต่อผู้ใกล้ชิด และเพื่อนมนุษย์อันเป็นผลมาจากความตายและความเจ็บป่วย ดังนั้น การประเมินผลได้ตามแนวทางทุนมนุษย์จึงได้ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ส่วนแนวคิดและวิธีการวัดผลได้ด้วยความพอใจที่จะเลือก พยายามแก้ไขจุดอ่อนนี้โดยวิธีการวัดตามหลักอธิปไตยผู้บริโภค ซึ่งมีจุดเน้นหนักที่การวัดมูลค่าที่ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อหลีกเลี่ยงความตาย และความเจ็บป่วย

การประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการสาธารณสุข

 1. การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่แตกต่างจากการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล
 2. ผลได้ของโครงการสาธารณสุขประกอบด้วยผลได้ทางตรง ผลได้ทางอ้อม ผลได้ทางอรรถประโยชน์หรือผลได้ที่วัดไม่ได้ และผลได้ภายนอก ส่วนต้นทุนของโครงการอาจจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้เช่นเดียวกับผลได้ของโครงการ

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ มีจุดหมายเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ เพื่อช่วยการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรว่า ควรดำเนินการโครงการใดดี จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงต้องประเมินผลได้ออกมาในรูปผลผลิตที่เป็นตัวเงิน เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบต้นทุน-ผลได้ ระหว่างโครงการต่างๆ ส่วนการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลมุ่งหมายจะประเมินวิธีการทางเลือกต่างๆ ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อหาวิธีการที่ใช้ต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำที่สุด ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องแปรผลลัพธ์ ออกมาเป็นตัวเงิน

กำลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์
การลงทุนในทุนมนุษย์
กำลังคนกับการศึกษา
การฝึกอบรม
การลงทุนในสุขภาพอนามัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายกำลังคน
กำลังคนกับตลาดแรงงาน
กำลังแรงงานและการเข้าร่วมแรงงาน
ผลิตภาพของแรงงาน
การมีงานทำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
เทคนิคการวางแผนกำลังคน
การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย