Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์กำลังคน

ผลิตภาพของแรงงาน

 1. ผลิตภาพมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบอย่างหนึ่ง ระหว่างปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในประบวนการผลิต อนึ่ง ผลิตภาพของแรงงานอาจจะสูงขึ้น เท่าเดิม หรือลดลง การที่ผลิตภาพเพิ่มขึ้นแต่ใช้แรงงานเท่าเดิม หรือการที่ได้ผลผลิตเท่าเดิมแต่ใช้แรงงานลดลง หรือการที่เราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าปัจจัยแรงงานที่เพิ่มขึ้น
 2. การเปลี่ยนแปลงในผลผลิตอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะแรงงานหนึ่งหน่วย เรียกว่า ผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงาน และเงื่อนไขสำหรับหน่วยผลิตเพื่อจะได้กำไรสูงสุดคือ เมื่อมูลค่าผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงานเท่ากับอัตราค่าจ้างพอดี
 3. ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อผลิตภาพของแรงงานนั้น ได้แก่ ความรู้และทักษะของคนงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ผู้ประกอบกิจการได้สร้างขึ้น
 4. กลยุทธ์และแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพของแรงงาน

 1. ผลิตภาพของแรงงานในแง่มหภาคหมายถึง สัดส่วนระหว่างผลผลิตกับแรงงาน
 2. การศึกษาเรื่องผลิตภาพของแรงงานช่วยให้สามารถวัดความสำเร็จของแรงงาน สามารถวัดประสิทธิภาพการผลิตโดยส่วนรวม ช่วยให้เข้าใจถึงแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและช่วยให้สามารถหาระดับความต้องการกำลังคนได้ นอกจากนั้น การเพิ่มขึ้นในผลิตภาพของแรงงานทำให้เกิดผลหลายประการ เช่น ทำให้สินค้าราคาถูก มีการจ้างงานมากขึ้น เป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องมือในการต่อรองขอเพิ่มค่าแรงงาน เป็นต้น

ความหมายของผลิตภาพของแรงงาน

คำว่าผลิตภาพของแรงงานเป็นคำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างผลผลิตที่เกิดจากแรงงาน

คนหนึ่งๆ โดยจะแสดงอยู่ในรูปสัดส่วนระหว่างผลผลิตกับปัจจัยแรงงาน เช่น โรงงาน ก. จ้างคนงาน 12 คน ทำงานร่วมกับเครื่องจักร 1 เครื่อง ได้ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 360 ชิ้นต่อวัน ผลิตภาพของตนงานแต่ละคนจะเป็น 360 หารด้วย 12 คน ซึ่งเท่ากับ 30 ชิ้นต่อคนต่อวันเป็นต้น

สาเหตุที่ต้องศึกษาเรื่องผลิตภาพของแรงงาน

การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพของแรงงานจะส่งผลทำให้
(1) ผลผลิตรวมสูงขึ้น
(2) เพิ่มการจ้างงาน
(3) เป็นเครื่องมือต่อรองขอเพิ่มค่าจ้าง
(4) ลดภาวะเงินเฟ้อ
(5) เพิ่มรายได้ที่แท้จริง
(6) ทำให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและเป็นการเพิ่มมาตรฐานการครองชีพของประชาชน

ทฤษฎีการผลิตกับทฤษฎีผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงาน

 1. แรงงานเกิดจากปัจจัยอย่างหนึ่งในการผลิต อุปสงค์ต่อแรงงานเป็นอุปสงค์ต่อเนื่องซึ่งสามารถที่จะหามาได้จากความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยแรงงานกับผลผลิต
 2. การที่หน่วยผลิตซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างแรงงานจะได้กำไรสูงสุดจากการผลิต ก็ต่อเมื่อจ้างแรงงานในระดับที่มูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายจากการผลิต เท่ากับอัตราค่าจ้างพอดี ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าวนี้เรียกว่า ทฤษฎีผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงาน

ทฤษฎีการผลิต ผลิตภาพของแรงงานและอุปสงค์ต่อแรงงาน

อุปสงค์ต่อแรงงานคำนวณจากมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้าย (VMPL) ซึ่ง VMPL นี้ได้มาจากผลคูณคูณระหว่างราคาของผลผลิตที่ได้จากแรงงานคูณกับผลผลิตหน่วยสุดท้าย (MPPL) โดยลักษณะของเส้นอุปสงค์ต่อแรงงานนี้จะลาดเอียงจากบนซ้ายไปล่างขวา

ทฤษฎีผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงาน

กฎแห่งการลดน้อยถอยลง กล่าวว่า เมื่อจำนวนของปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้น โดยที่ปัจจัยอย่างอื่นๆ ยังอยู่คงที่แล้ว ผลผลิตหน่วยสุดท้ายของปัจจัยนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลง

ระดับที่หน่วยผลิตจะได้กำไรสูงสุดจากการว่าจ้างแรงงาน ก็ต่อเมื่อมูลค่าผลผลิตหน่วยสุดท้ายจากแรงงาน (VMPL) ซึ่งวัดจำนวนเงินแต่ละบาทที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการใช้แรงงานเพิ่มขึ้น 1 คนนั้นจะต้องเท่ากับอัตราค่าจ้าง (w) ซึ่งแสดงด้วยสมการดังนี้

MPPL X P = VMPL = w

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงาน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลิตภาพของแรงงานนั้น มีหลายประการเช่น
(1) ความรู้และทักษะของแรงงาน
(2) ความรู้และทักษะของผู้ประกอบการ
(3) สภาวะแวดล้อมของสถานที่ทำงาน
(4) กฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของแรงงาน เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงาน

กลยุทธ์และแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน

 1. มีบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตของแรงงาน
 2. บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องคือ นายจ้าง ตัวคนงาน รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
 3. รัฐบาลจะต้องพยายามรักษรระดับการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการจ้างแรงงานเต็มที่ สร้างโอกาสให้มีการจ้างงานอยู่เสมอ สนับสนุนและกระตุ้นให้มีการแข่งขันกับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
 4. ผู้ประกอบการควรมีกลยุทธ์อย่างชัดเจนในการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน เช่น การจัดการฝึกอบรมโดยสม่ำเสมอ และมีการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับคนงาน
 5. รัฐควรปรับปรุงด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการคนงานของตลาด
 6. การมีเสรีภาพในหมู่คนงานทำให้เกิดผลดีทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

กลยุทธ์และแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน

รัฐบาลสามารถเพิ่มผลิตภาพของแรงงานได้ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม ทางด้านเศรษฐกิจที่ดีและมีกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้อาจจะทำได้โดยการ
(1) พัฒนาเศรษฐกิจให้สมดุลทุกสาขา
(2) พยายามสนับสนุนให้มีการจ้างงาน และเพิ่มโอกาสในการทำงานได้อย่างกว้างขวางและเต็มที่
(3) สนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม เป็นต้น

กำลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์
การลงทุนในทุนมนุษย์
กำลังคนกับการศึกษา
การฝึกอบรม
การลงทุนในสุขภาพอนามัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายกำลังคน
กำลังคนกับตลาดแรงงาน
กำลังแรงงานและการเข้าร่วมแรงงาน
ผลิตภาพของแรงงาน
การมีงานทำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
เทคนิคการวางแผนกำลังคน
การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com