สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์กำลังคน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน

 1. การวางแผนกำลังคนเป็นการวางแผนการจัดสรรกำลังคนในสาขาอาชีพ และระดับฝีมือต่างๆ ให้สมดุลกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา โดยการวางแผนกำลังคนจะมีทั้งระดับชาติ และระดับธุรกิจ ในการวางแผนกำลังคนนั้นมักจะมีความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษา
 2. การวางแผนกำลังคนเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีเศษมานี้เอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดวิกฤตการณ์เกี่ยวกับกำลังคน เพื่อประเมินความต้องการกำลังคนของประเทศ และเพื่อตรวจสอบว่า ในระยะต่างๆ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีการผลิตกำลังคนในสาขาอาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ เพียงใด
 3. วิธีการวางแผนกำลังคนมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 4 ประการ คือ
  (1) การประเมินกำลังคน
  (2) องค์กรทางด้านกำลังคน
  (3) การพัฒนากำลังคน และ
  (4) นโยบายกำลังคน และการวางแผนการใช้กำลังคน

นิยามและแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน

 1. การวางแผนกำลังคน คือ การวางแผนการจัดสรรกำลังคนในสาขาอาชีพ และระดับฝีมือต่างๆ ให้สมดุลกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การวางแผนกำลังคน นั้น สามารถทำได้ทั้งระดับชาติและระดับธุรกิจ โดยการวางแผนกำลังคนระดับชาติก็ดี การวางแผนกำลังคนระดับธุรกิจก็ดี ต่างก็มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของวัตถุประสงค์ แต่จะแตกต่างกันในแง่ของรูปแบบของปัญหาที่ต้องวิเคราะห์
 3. การวางแผนกำลังคน จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา โดยที่การวางแผนกำลังคนจะต้องมีการคำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ และการวางแผนการศึกษาจะต้องคำนึงถึงความต้องการทางสังคมด้วย

นิยามของการวางแผนกำลังคน

การวางแผนกำลังคน คือการวางแผนจัดสรรกำลังคนในสาขาวิชาชีพ และระดับฝีมือต่างๆ ให้สมดุลกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนกำลังคนระดับชาติและระดับธุรกิจ

การวางแผนกำลังคนทั้งที่เป็นระดับธุรกิจ และระดับชาติ ต่างก็มีความคล้ายคลึงกันคือ ต่างเป็นการวางแผนเพื่อจัดสรรกำลังคน ให้พอเพียงและเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด แต่อย่างไรก็ดี การวางแผนดังกล่าวยังมีความแตกต่างกันในขอบข่ายของปัญหาที่เผชิญ ตลอดจนรูปแบบของปัญหาที่ต้องวิเคราะห์แก้ไข เพราะธุรกิจมักเน้นการจัดการและการบริหารงานบุคคล

การวางแผนกำลังคนกับการวางแผนการศึกษา

การวางแผนการศึกษากว้างกว่าการวางแผนกำลังคน เพราะการวางแผนการศึกษาต้องพิจารณาทั้งความต้องการกำลังคนและความต้องการทางสังคม แต่ที่ว่าการวางแผนการศึกษาแคบกว่าการวางแผนกำลังคนก็เพราะว่าการวางแผนกำลังคนต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเข้ามาประกอบด้วย

ความเป็นมาและเหตุผลของการวางแผนกำลังคน

 1. แผนกำลังคนเป็นเอกสารหรือหลักฐานแสดงการวิเคราะห์ปัญหากำลังคนของประเทศ โดยแผนกำลังคนจะต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย การจัดทำแผนกำลังคนต้องกระทำด้วยความรอบครอบ ระมัดระวัง และให้สามารถปรับปรุงแผนกำลังคนให้ทันต่อเหตุการณ์
 2. การวางแผนกำลังคนนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุ 2 ประการ คือ การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการสิ้นสุดสมัยของอาณานิคมในหลายแห่งทั่วโลก ส่วนวิธีการวางแผนกำลังคนมี 2 วิธีที่สำคัญคือ
  (1) วิธีความต้องการกำลังคน
  (2) วิธีอัตราผลตอบแทน หรือวิธีต้นทุน-ผลได้
  โดยทั้ง 2 วิธีดังกล่าว ยังมีข้อโต้แย้งทางความคิดที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้
 3. ที่ต้องมีการวางแผนกำลังคน ก็เพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดวิกฤติการณ์เกี่ยวกับกำลังคน วัตถุประสงค์ของการวางแผนกำลังคนมี 2 ประการคือ เพื่อประเมินความต้องการกำลังคนของระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาต่างๆ กันเพื่อให้มีการผลิตและการใช้กำลังคนในสาขาอาชีพต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการในระยะต่างๆ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนในทุนมนุษย์และวางแผนการศึกษา

แผนกำลังคน

แผนกำลังคนเป็นเอกสารหรือหลักฐานแสดงการวิเคราะห์ปัญหากำลังของประเทศ แผนกำลังคนจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่เนื่องจากการจัดทำแผนกำลังคนเป็นเรื่องของการคาดคะเนเหตุการณ์ หรือแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ฉะนั้นจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนได้ แผนกำลังคนจึงสามารถเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์และสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจได้ตลอดเวลา

ความเป็นมาของการวางแผนกำลังคน

เชื่อกันว่าสาเหตุสำคัญสองประการ ที่ทำให้เกิดความสนใจการวางแผนกำลังคนขึ้น คือ ประการแรก ความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมในระยะยาว จะไม่สามารถอธิบายด้วยการเพิ่มทุนและแรงงาน จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของกำลังแรงงาน ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากการศึกษาที่สูงขึ้น และประการสุดท้ายคือ การสิ้นสุดสมัยของอาณานิคมในหลายแห่งทั่วโลก จำเป็นที่ประเทศที่ได้รับเอกราชใหม่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างทางสถาบันของประเทศ และต้องวางแผนกำลังคน

วิธีการวางแผนกำลังคนที่นิยมใช้กันมากมี 2 วิธี คือ
(1) วิธีความต้องการกำลังคน และ
(2) วิธีอัตราผลตอบแทน หรือวิธีต้นทุน-ผลได้

วิธีการวางแผนกำลังคนวิธีแรกนั้น เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าการพัฒนากำลังคนและแรงงานฝีมือต้องควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนา ส่วนวิธีการวางแผนกำลังคนวิธีที่สองนั้น เกิดจากความเชื่อของนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่า การลงทุนในการศึกษาจะเป็นหนทางที่ก่อให้เกิดอัตราผลตอบแทนสูงสุด จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว

เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการวางแผนกำลังคน

เหตุผลที่ต้องมีการวางแผนกำลังคนคือ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาวิกฤตการณ์เกี่ยวกับกำลังคน ส่วนวัตถุประสงค์ของการวางแผนกำลังคน เพื่อ
(1) เป็นแนวทางในการประเมินความต้องการกำลังคนของระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาต่างๆ และ
(2) เพื่อตรวจสอบว่าในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้น มีการผลิตในสาขาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ อย่างไร

วิธีการวางแผนกำลังคน

 1. ในการวางแผนกำลังคน ผู้เกี่ยวข้องควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ 4 ประการของการวางแผนกำลังคนดังต่อไปนี้ด้วย
  (1) การประเมินกำลังคน
  (2) องค์กรทางด้านกำลังคน
  (3) การพัฒนากำลังคน และ
  (4) นโยบายกำลังคน การวางแผนการใช้กำลังคน
 2. วิธีการวางแผนกำลังคนสามารถทำได้ตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนต่อไปนี้
  ขั้นตอนที่ 1 สำรวจนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานการณ์กำลังคนในปัจจุบัน
  ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาขนาดของอุปสงค์ต่อกำลังคน และขนาดอุปทานกำลังคนในอนาคต เพื่อวิเคราะห์ภาวะดุลยภาพ และ
  ขั้นตอนที่ 4 วางนโยบายและมาตรการกำลังคน

องค์ประกอบในการวางแผนกำลังคน

องค์ประกอบของการวางแผนกำลังคนมี 4 ประการ คือ

 1. การประเมินกำลังคน เป็นการแปลข้อมูลจากโครงการหรืองานที่เกิดขึ้นในสังคม ว่าต้องการใช้กำลังคนในระดับใด สาขาอาชีพใด
 2. องค์กรทางด้านกำลังคน เป็นสิ่งจำเป็นต่อการวางแผนกำลังคน การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกำลังแรงงานที่ต้องใช้ ตลอดจนรับผิดชอบการติดตามผลภาวะการมีงานทำ
 3. การพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพกำลังคน โดยจำแนกกำลังคนออกเป็นกลุ่มๆ ตามระดับการศึกษา หรือตามสาขาเศรษฐกิจของงานที่รับผิดชอบทำงานอยู่ก็ได้
 4. นโยบายกำลังคน การวางแผนการใช้กำลังคน และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง

วิธีการวางแผนกำลังคนเบื้อต้น

การวางแผนกำลังคนมี 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสำรวจนโยบายและเป้าหมายทางเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นประเมินสถานการณ์กำลังคนในปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นศึกษาขนาดความต้องการกำลังคนและอุปทานกำลังคน เพื่อวิเคราะห์ดุลยภาพ
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวางนโยบายและมาตรการกำลังคน

กำลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์
การลงทุนในทุนมนุษย์
กำลังคนกับการศึกษา
การฝึกอบรม
การลงทุนในสุขภาพอนามัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายกำลังคน
กำลังคนกับตลาดแรงงาน
กำลังแรงงานและการเข้าร่วมแรงงาน
ผลิตภาพของแรงงาน
การมีงานทำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
เทคนิคการวางแผนกำลังคน
การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย