สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์กำลังคน

การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทย

 1. ประเทศไทยเพิ่งจะมีการบรรจุโครงการวางแผนครอบครัวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 3 และพบว่าในระยะก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 5 ไทยประสบความสำเร็จในการลดอัตราเพิ่มประชากรได้แต่ปัญหาด้านกำลังคนแง่อื่นๆ ยังคงปรากฏอยู่
 2. ปัญหาสำคัญทางด้านกำลังคนที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 5 คือปัญหาการเพิ่มอย่างรวดเร็วของประชากร ปัญหาการพัฒนากำลังคน ปัญหาการเตรียมให้มีอาชีพ ตลอดจนปัญหาการละเลยการปลูกฝังทัศนะคติ ค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยได้กำหนดเป้าหมายแนวนโยบายและมาตรการทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง/ระยะยาว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านกำลังคนลุล่วงด้วยดี
 3. ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ได้สรุปปัญหาหลักๆ เกี่ยวกับกำลังคนและการมีงานทำ โดยมีนโยบายและเป้าหมายจะลดอัตราเพิ่มของประชากร ให้เหลือร้อยละ 1.3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ มีเป้าหมายการสร้างงานเพิ่มขึ้นในสังคม ตลอดจนการหาทางแก้ไขปัญหาคุณภาพกำลังคน โดยผ่านทางการพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข

การวางแผนและนโยบายกำลังคนของประเทศไทยในอดีต

 1. การวางแผนกำลังคนในประเทศไทยเริ่มจากการเสนอสถิติข้อมูล การประเมินกำลังคนซึ่งได้รวมการประมาณประชากรเข้าไว้ด้วยเท่านั้น โดยการวางแผนกำลังคนจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการสาธารณสุข
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) นับเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่สำคัญในแง่ของการวางแผนกำลังคน เพราะได้เริ่มมีการบรรจุโครงการวางแผนครอบครัวไว้ในแผนฯ นี้เป็นครั้งแรก
 3. จากการดำเนินการตามแผนกำลังคนในระยะก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ปรากฏว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการลดอัตราเพิ่มของประชากร แต่ปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญๆ และแก้ไขไม่ได้ก็ยังมีอยู่ กล่าวคือปัญหาคุณภาพกำลังคน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการมีงานทำ ปัญหาการขยายการศึกษาสำหรับเด็กในวัยเรียน ตลอดจนปัญหาใหม่ที่เพิ่มปรากฏเด่นชัด คือ ปัญหาการว่างงานของกำลังคนระดับสูง ปัญหาเหล่านี้ยังต้องการการแก้ไขโดยรีบด่วน

ความเป็นมาของการวางแผนกำลังคนในประเทศไทย

การวางแผนกำลังคนในประเทศไทย ในระยะแรกๆ ยังไม่เด่นชัดนัก จะเป็นเพียงการเสนอสถิติข้อมูล การประเมินกำลังคนซึ่งรวมการประมาณประชากรไว้ด้วยเท่านั้น และการวางแผนกำลังคนจะถูกมองในภาพรวมของการศึกษา และสาธารณะสุข

การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทยก่อนแผน ฯ ฉบับที่ 5

ในแง่ของการวางแผนกำลังคนนั้น นโยบายประชากร (ประกอบด้วย 3 นโยบายหลัก คือ นโยบายการตาย การเกิดและการย้ายถิ่น ) นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การวางแผนกำลังคนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ฉะนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จึงเป็นแผนแรกที่ได้บรรจุเอานโยบายการวางแผนครอบครัวไว้ โดยมีเป้าหมายระบุชัดเจนว่า จะลดอัตราเพิ่มของประชากรจาก 3% ลงมาเหลือ 2.5% เมื่อสิ้นแผนดังกล่าว และเมื่อแผนสิ้นสุดลงได้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน พบว่า ประเทศประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการลดอัตราเพิ่มของประชากร ทำให้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับต่อๆ มาได้กำหนดเป้าการลดอัตราเพิ่มประชากรไว้ชัดเจน กล่าวคือ กำหนดว่าจะลดอัตราเพิ่มของประชากรลงเหลือ 2.1% ในปี พ.ศ. 2524 และลงเหลือ 1.5% ในปี พ.ศ. 2529

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกำลังคนในระยะก่อนแผน ฯ ฉบับที่ 5

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 แผนแรกนั้น ไทยสามารถลดอัตราเพิ่มของประชากรได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีปัญหาอื่นๆที่แก้ไขไม่สำเร็จ อาทิ ปัญหาคุณภาพของกำลังคน ปัญหาการว่างงาน และปัญหาการมีงานทำ ปัญหาการเติบโตของชุมชนที่ไม่ได้สมดุล ส่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ยังคงมีปัญหาหลักๆ ปรากฏอยู่ เช่น ปัญหาการขยายการศึกษาสำหรับเด็กในวัยเรียน ปัญหาการลดอัตราเพิ่มของประชากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัญหาการว่างงานของกำลังคนระดับสูง เป็นต้น

การวางแผนและนโยบายกำลังคนของประเทศในระยะแผน ฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)

 1. ได้มีการวางแผนและกำหนกนโยบายกำลังคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาปัญหาหลักๆ คือ ปัญหาการเพิ่มอย่างรวดเร็วของประชากร ปัญหาการพัฒนากำลังคนทุกด้าน ปัญหาการเตรียมการให้มีอาชีพ และปัญหาด้านการละเลยในการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง เหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายแนวนโยบายและมาตรการต่างๆ ไว้เพื่อดำเนินการตามแผน
 2. การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 5 สามารถสรุปได้ดังนี้ การลดอัตราเพิ่มประชากรโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหลายๆฝ่ายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การพัฒนากำลังคนและการมีงานทำนั้นได้ดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น นโยบายเร่งด่วน นโยบายระยะปานกลาง/ระยะยาว
 3. เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 5 ได้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแล้ว พบว่า การพยายามลดอัตราเพิ่มของประชากรทำได้เพียงร้อยละ 1.7 ในปลายแผน ทั้งๆที่ตามเป้าหมายจะต้องเป็นร้อยละ 1.5 การพัฒนากำลังคนด้านการศึกษายังไม่น่าพอใจ มีปัญหาด้านงบพัฒนาการศึกษา ส่วนการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่นับว่าได้ผลตามเป้าหมาย ในแง่การมีงานทำนั้น ยังต้องอาศัยข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ จึงไม่สามารถสรุปผลได้ทั้งแผน

แผนและนโยบายกำลังคนในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5

ในแผนฉบับที่ 5 ได้มีการวางแผนและกำหนดนโยบายกำลังคนโดยพิจารณาจากปัญหาหลักๆ สำคัญๆ คือ
(1) ปัญหาการเพิ่มอย่างรวดเร็วของประชากร
(2) ปัญหาการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษาและสาธารณสุข
(3) ปัญหาการเตรียมให้มีอาชีพ
(4) ปัญหาด้านการละเลยในการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งได้มีการกำหนดเป้าหมาย แนวนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

การดำเนินงานด้านกำลังคนในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5

การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 สามารถสรุปได้ดังนี้ การลดอัตราเพิ่มประชากรโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหลายๆฝ่ายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การพัฒนากำลังคน และการมีงานทำนั้นได้ดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น นโยบายระยะเร่งด่วน นโยบายระยะปานกลาง / ระยะยาว

การประเมินผล/แผนกำลังคนในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ได้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแล้ว พบว่า การพยายามลดอัตราเพิ่มของประชากรทำได้เพียงเหลือร้อยละ 1.7 ในปลายแผน ทั้งๆ ที่เป้าหมายจะต้องเป็นร้อยละ 1.5 สำหรับการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษานั้นยังไม่น่าพอใจ มีปัญหาด้านงบพัฒนาการศึกษา ส่วนการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่นับว่าได้ผลตามเป้าหมาย ในแง่การมีงานทำนั้นยังต้องรอข้อมูลจึงไม่สามารถสรุปผลได้

การวางแผนและนโยบายกำลังคนในแผน ฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)

 1. ในการวางแผนและกำหนดนโยบายกำลังคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 6 นั้น ได้สรุปปัญหาหลักสำคัญด้านกำลังคนและการมีงานทำไว้ดังนี้
  (1) อัตราเพิ่มประชากรยังอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 1.7 ในปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 5)
  (2) การพัฒนากำลังคนด้านการศึกษามีปัญหาต้องเร่งปรับปรุง แก้ไขทั้งในแง่การผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การขยายการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพกำลังคน
  (3) ปัญหามีงานทำทั้งการว่างงานโดยเปิดเผย และการว่างงานของผู้มีการศึกษาระดับกลางและสูง การว่างงานตามฤดูกาล การว่างงานต่ำระดับ
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 6 ได้มีการกำหนดนโยบายกำลังคนตลอดจนเป้าหมายสำคัญๆดังนี้ พยายามลดอัตราเพิ่มของประชากรของประเทศให้เหลือร้อยละ 1.3 ในพ.ศ. 2534 จะหาทางสร้างงานให้แก่กำลังคน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาคุณภาพกำลังคนทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข
 3. เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางไว้ดังนี้ ส่งเสริมและเร่งรัดการวางแผนครอบครัวโดยขยายบริการ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การเร่งรัดพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม การแก้ไขปัญหาการตลาด ผลิตผลทางการเกษตรทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อรองรับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นได้ การสนับสนุนให้มีการพัฒนากำลังคนโดยอาศัยแนวทางต่างๆ และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ปัญหาหลักด้านกำลังคนและการมีงานทำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้สรุปปัญหาหลักสำคัญด้านกำลังคนและการมีงานทำไว้ดังนี้
(1) อัตราเพิ่มประชากรยังคงอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 1.7 ในปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5
(2) การพัฒนากำลังคนด้านการศึกษามีปัญหาต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขทั้งในแง่การผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การขยายการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพกำลังคน
(3) ปัญหาการมีงานทำทั้งการว่างงานโดยเปิดเผย การว่างงานของผู้มีการศึกษาระดับกลางและสูง การว่างงานตามฤดูกาล การทำงานต่ำกว่าระดับ

นโยบายและเป้าหมายกำลังคน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้ มีการกำหนดนโยบายกำลังคนตลอดจนเป้าหมายสำคัญๆ ดังนี้ พยายามลดอัตราเพิ่มของประชากรของประเทศให้เหลือร้อยละ 1.3 ใน พ.ศ. 2534 จะหาทางสร้างงานให้แก่กำลังคน ตลอดจนการแก้ปัญหาคุณภาพกำลังคนทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข

มาตรการและแนวทางในการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางไว้ดังนี้ ส่งเสริมและเร่งรัดการวางแผนครอบครัวโดยขยายบริการ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การเร่งรัดพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม การแก้ปัญหาการตลาด ผลิตผลการเกษตรทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อรองรับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นได้ การสนับสนุนให้มีการพัฒนากำลังคนโดยอาศัยแนวทางต่างๆ และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

กำลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์
การลงทุนในทุนมนุษย์
กำลังคนกับการศึกษา
การฝึกอบรม
การลงทุนในสุขภาพอนามัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายกำลังคน
กำลังคนกับตลาดแรงงาน
กำลังแรงงานและการเข้าร่วมแรงงาน
ผลิตภาพของแรงงาน
การมีงานทำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
เทคนิคการวางแผนกำลังคน
การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย