สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์กำลังคน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กำลังคน

1. ความหมายของกำลังคนนั้น อาจกำหนดไว้ได้เป็น 4 ลักษณะด้วยกันดังนี้ กำลังคนหมายถึง

(1) คนที่ถูกนำไปใช้หรือจะถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และงานต่างๆ
(2) ประชากรในวัยแรงงานซึ่งรวมทั้งประชากรที่อยู่ในและนอกกำลังแรงงาน และทั้งผู้ที่มีงานทำและผู้ว่างงาน
(3) กำลังแรงงาน และ
(4) ทรัพยากรมนุษย์ในรูปของปัจจัยการผลิต

อย่างไรก็ดี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์กำลังคนได้ ควรตระหนักถึงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกำลังคนบางประการดังนี้ กำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีความแตกต่างกันระหว่างหน่วย ซึ่งสามารถคิดตัดสินใจเองได้ และเป็นทรัพยากรที่มีลักษณะทางสังคม

2. กำลังคนเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะกำลังคนเป็นตัวกำหนดยอดรวมของผลผลิตรวมของประเทศ ระดับการบริโภค ระดับการออมและระดับการลงทุน และในทางกลับกัน ระบบเศรษฐกิจหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจเอง ก็เป็นตัวกำหนดกำลังคนในแง่ของคุณภาพ ปริมาณ โครงสร้าง การกระจาย และการเคลื่อนไหของกำลังคน

3. วิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคน เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน และอุปทานของกำลังคน ตลอดจนการวิเคราะห์การลงทุนในการพัฒนากำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการและหลักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้จากหลายวิชาที่เกี่ยวข้องกัน วิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคนมีขอบเขตการศึกษาที่ควรครอบคลุม 5 ประเด็นสำคัญต่อไปนี้

(1) ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของกำลังคน
(2) การวางแผนกำลังคน
(3) ประสิทธิภาพการผลิตของกำลังคนและการพัฒนากำลังคน
(4) ตลาดแรงงานและประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน
(5) ประการสุดท้าย นโยบายกำลังคน

นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับกำลังคน

1. นอกจากคำว่า กำลังคนแล้ว ยังมีหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า กำลังคน และมักมีการใช้คำเหล่านี้ปะปนกัน ก่อให้เกิดความสับสนเสมอ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคน ผู้เรียนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของคำ กำลังคน เสียก่อน ซึ่งพอจะสรุปนิยามของกำลังคนได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
- ลักษณะที่หนึ่ง กำลังคนหมายถึง คนที่ถูกนำมาใช้หรือจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ต่างๆ
- ลักษณะที่สอง กำลังคนหมายถึง ประชากรในวัยแรงงานซึ่งรวมทั้งประชากรที่อยู่ในและนอกกำลังแรงงาน และทั้งผู้ที่มีงานทำและผู้ว่างงาน
- ลักษณะที่สาม กำลังคนหมายถึง กำลังแรงงาน และ
- ลักษณะสุดท้าย กำลังคนหมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ในรูปปัจจัยการผลิต

2. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกำลังคน 3 ประการต่อไปนี้ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจวิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคนอย่างลึกซึ้ง กล่าวคือ

(1) กำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีความแตกต่างกันระหว่างหน่วย
(2) กำลังคนเป็นทรัพยากรที่ตัดสินใจได้เอง
(3) กำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีลักษณะทางการสังคม

นิยามของกำลังคนและคำที่มีความหมายใกล้เคียง

กำลังคน อาจสรุปได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้ ลักษณะที่ หนึ่ง กำลังคนหมายถึง คนที่ถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ต่างๆ ลักษณะที่สอง กำลังคนหมายถึง ประชากรในวัยแรงงานซึ่งรวมทั้งประชากรที่อยู่ในและนอกกำลังแรงงาน และผู้ที่มีงานทำและผู้ว่างงาน ลักษณะที่สาม กำลังคนหมายถึง กำลังแรงงาน และลักษณะสุดท้าย กำลังคนหมายถึงทรัพยากรมนุษย์ในรูปปัจจัยการผลิต

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกำลังคน

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกำลังคน จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจชุดวิชา เศรษฐศาสตร์กำลังคนได้ดีขึ้นแนวคิดดังกล่าวได้แก่
(1) กำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีความแตกต่างกันระหว่างหน่วย
(2) กำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีความสามารถตัดสินใจได้เอง และ
(3) กำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีลักษณะทางสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังคนกับระบบเศรษฐกิจ

1. กำลังคนเป็นปัจจัยการผลิตประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ความสำคัญของกำลังคนในปัจจุบัน ได้เน้นทั้งในแง่คุณภาพ ปริมาณและการใช้ประโยชน์ และเนื่องจากกำลังคนเป็นปัจจัยการผลิตที่ละเอียดอ่อน และมีคุณค่ากว่าปัจจัยการผลิตอื่นๆ จึงควรจะได้มีการเตรียมการในรูปแบบต่างๆ ก่อนที่กำลังคนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

2. ในฟังก์ชันการผลิตนั้น โดยทั่วไปมักพิจารณาปัจจัยการผลิต 2 ประเภทคือ ทุนและแรงงาน (ซึ่งก็คือกำลังคนนั่นเอง) ที่เป็นการเน้นเฉพาะด้านปริมาณเท่านั้น ต่อมา ได้มีความพยายามที่จะนำคุณภาพของกำลังคน เข้ามาพิจารณาในฟังก์ชันการผลิตด้วย โดยให้อยู่ในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุนในการศึกษา ผลการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์หลายชิ้น แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของแรงงานเป็นปัจจัยการผลิต ที่สำคัญมากไม่น้อยไปกว่าปริมาณของแรงงานและทุน

3. บทบาทและความสำคัญของกำลังคน ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจนั้น นอกจากจะพิจารณาจากฟังก์ชันการผลิต ซึ่งเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ในทางเดียวแล้ว ยังเป็นความสัมพันธ์แบบสองทางด้วย กล่าวคือ นอกจากกำลังคนจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการผลิตของระบบเศรษฐกิจแล้ว ในทางกลับกันระบบเศรษฐกิจหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจก็เป็นตัวกำหนดกำลังคนทั้งในแง่ปริมาณ คุณภาพ โครงสร้าง การกระจาย และการเคลื่อนไหวของกำลังคน แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์สองทางนี้ เป็นสิ่งจำเป็นมากในการวิเคราะห์และการวางแผนกำลังคน บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกำลังคนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ คือ กำลังคนมีอิทธิพลต่อการบริโภค การออม และการลงทุนด้วย

 

กำลังคนในฐานะปัจจัยการผลิตของระบบเศรษฐกิจ

กำลังคนเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญมากประเภทหนึ่ง ทั้งในแง่ปริมาณ และคุณภาพ ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นปัจจัยการผลิตพื้นฐาน มีอยู่ด้วยกัน 3 อย่างคือ ที่ดิน ทุน และแรงงาน หรือกำลังคน

กำลังคนกับฟังก์ชันการผลิต

ฟังก์ชันการผลิตโดยทั่วไปแสดงได้ดังนี้

Q = f (K,L) ……………………………………(1)
โดยที่ Q เป็นยอดรวมของผลผลิตทั้งประเทศ
K เป็นจำนวนปัจจัยทุนที่ใช้ในการผลิต
L เป็นจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต

ต่อมา ได้มีความพยายามนำเอาคุณภาพของกำลังคนเข้ามาพิจารณาในฟังก์ชั่นการผลิต เพราะนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า คุณภาพของกำลังคนมีผลต่อระดับผลผลิตของประเทศ เมื่อนำคุณภาพของกำลังคนมาพิจารณาด้วย จึงทำให้ ฟังก์ชันการผลิตเปลี่ยนไปเป็นสมการที่ (2)

Q = f (K,L,rKe)………………………………..(2)

โดยที่ rKe เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนในการศึกษา ที่เกิดจากผลคูณระหว่างอัตราผลตอบแทนภายในที่ได้รับจากการลงทุนในการศึกษา (r) กับ ปริมาณทุนที่ใช้ในการศึกษา (Ke)
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ พบว่ามีปัญหาและจ้อจำกัดหลายประการ ในการพยายามนำเอาปัจจัยทางด้านคุณภาพของกำลังคน เข้ามาพิจารณาในฟังก์ชันการผลิตด้วย

กำลังคนกับระบบเศรษฐกิจ

1. ความสำคัญของกำลังคนในระบบเศรษฐกิจ โดยอธิบายด้วยฟังก์ชั่นการผลิตซึ่งเป็นการอธิบายความสัมพันธ์แบบทางเดียว คือ กำลังคนเป็นปัจจัยกำหนดระดับผลผลิตรวมของประเทศแล้ว ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงนั้น นอกจากกำลังคนจะเป็นสิ่งกำหนดคุณภาพ ปริมาณ โครงสร้าง การกระจาย และการเคลื่อนไหวของกำลังคนด้วย

2. กำลังคนนั้น นอกจากจะเป็นปัจจัยกำหนดระดับการผลิตของประเทศแล้ว ยังเป็นตัวกำหนดระดับการบริโภค ระดับการออม และระดับการลงทุนด้วย

ความหมายลักษณะทั่วไป และขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคน

1. วิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคนเป็นวิชาประยุกต์ความรู้เศรษฐศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งอาจกล่าวได้ว่า วิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคน คือ วิชาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน และอุปทานกำลังคน ซึ่งรวมการวิเคราะห์การลงทุนในการพัฒนากำลังคน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการหลักเศรษฐศาสตร์ด้วย วิชาดังกล่าวมีลักษณะทั่วๆไป คือ เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลายๆวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แรงงาน ประชากรศาสตร์และประชากรวรรณา เศรษฐศาสตร์การศึกษา และวิชาการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม

2. วิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคนควรมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญๆ 5 ประการดังนี้ ประการแรก ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานกำลังคน ประการที่สอง การจัดสรรคนให้กับงานและการจัดสรรงานให้กับคน ประการที่สาม ประสิทธิภาพการผลิตของกำลังคนและการพัฒนากำลังคน ประการที่สี่ ตลาดแรงงานและประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน และประการที่ห้า นโยบายกำลังคน

ความหมายและลักษณะทั่วไปของวิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคน

เศรษฐศาสตร์กำลังคนคือ วิชาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน และอุปทานกำลังคนซึ่งรวมอาการวิเคราะห์การลงทุนในการพัฒนากำลังคน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการและหลักเศรษฐศาสตร์ไว้ด้วย วิชาดังกล่าวนี้ มีลักษณะเป็นวิชาประยุกต์ความรู้จากหลายๆ วิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แรงงาน ประชากรศาสตร์และประชากรวรรณา เศรษฐศาสตร์การศึกษา และการวางแผนเศรษฐกิจ

ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคน

วิชาเศรษฐศาสตร์กำลังคนควรจะมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ อุปทานกำลังคน
2. การวางแผนกำลังคน
3. ประสิทธิภาพการผลิตของกำลังคนและการพัฒนากำลังคน
4. ตลาดแรงงานและประสิทธิภาพของตลาดแรงงานในแง่การใช้กำลังคน
5. นโยบายกำลังคน

กำลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์
การลงทุนในทุนมนุษย์
กำลังคนกับการศึกษา
การฝึกอบรม
การลงทุนในสุขภาพอนามัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายกำลังคน
กำลังคนกับตลาดแรงงาน
กำลังแรงงานและการเข้าร่วมแรงงาน
ผลิตภาพของแรงงาน
การมีงานทำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
เทคนิคการวางแผนกำลังคน
การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย