วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช

  • สัณฐานวิทยา (Morphology) ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและโครงสร้างภายนอกของพืช
  • กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) ศึกษาถึงโครงสร้างภายในของพืช
  • สรีรวิทยา (Physiology) ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพืช
  • ภูมิศาสตร์ (Geography) ศึกษาถึงการแพร่กระจายของพืชในภูมิภาคต่างๆ
  • นิเวศวิทยา ( Ecology ) ศึกษาความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม
  • เซลล์วิทยา (Cytology) หรือ (Cell biology) ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ส่วนต่างๆของเซลล์
  • พันธุศาสตร์ (Genetic) ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมของพืช
  • เรณูวิทยา (Palynology) ศึกษาเกี่ยวกับละอองเรณู (Pollen grain) ซึ่งสามารถนำมาระบุชื่อพืชลำดับวงศ์ (Family) ได้
  • บรรพพฤกษศาสตร์ ( Paleobotany ) ศึกษาเกี่ยวกับพืชโบราณโดยอาศัยหลักฐานจากซากพืชที่อยู่ในชั้นของหินซึ่งเรียกว่า ฟอสซิล ( Fossil )

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย