วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

ความหมายของ Taxonomy และ Systematics

คำว่า Taxonomy นี้ หนังสือบางเล่มอาจใช้ Systematics แทน ซึ่งมีข้อถกเถียงกันมากว่า มีความหมายเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน หรือไม่อย่างไร ตามความเห็นของ Johnes and Luchsinger 1987 และ Woodland 1991 กล่าวว่า ทั้ง Taxonomy และ Systematics มีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้ แต่ Stuessy 1990 ได้อธิบายถึงความแตกต่างของ 2 คำนี้ว่า Taxonomy เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดจำแนกพืชออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยสังเกตจากรูปร่างลักษณะที่ปรากฏให้เห็น แต่ Systematics จะมีความหมายกว้างกว่าโดยครอบคลุมไปถึงการศึกษาทางด้านพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืชด้วย

 

ความคิดเห็นของผู้เขียน คิดว่าในสมัยโบราณซึ่งยังมีการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานพืชไม่แพร่หลายนัก คำว่า Taxonomy และ Systematics น่าจะมีความหมายต่างกันที่ Stuessy อธิบายไว้แต่ในปัจจุบัน การศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานพืชได้พยายามพัฒนาโดยอาศัยความรู้จากหลาย ๆ ด้านมาเป็นแนวทางในการจัดจำแนกหมวดหมู่ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ และลักษณะทางพันธุกรรมเป็นเกณฑ์ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันนี้ทั้ง Taxonomy และ Systematics จึงมีความหมายที่ ไม่แตกต่างกันนัก คือ มุ่งเน้นที่จะแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการและพันธุกรรม ในการจัดจำแนกหมวดหมู่พืชเหมือนกัน โดย Systematics จะเป็นลักษณะของการศึกษาค้นพบความจริง และ Taxonomy จะเป็นการนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ค้นพบนั้นมาใช้ในการจำแนก (Porter, 1967)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย