Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช

การศึกษาอนุกรมวิธานพืชแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

  1. Classical taxonomy เป็นการศึกษารูปร่างลักษณะของพรรณไม้ในธรรมชาติ หรือตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (Collecting) และระบุชื่อ การศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานของพืชประเทศไทยยังจัดอยู่ในแบบนี้เป็นส่วนใหญ่
  2. Experimental taxonomy เป็นการศึกษาทางด้าน Biosytematics ( ศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของพืช โดยอาศัยความรู้จากหลาย ๆ ด้าน เช่น สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ เป็นต้น) และ Phylosytematic ( ศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ ) อาจเรียกการศึกษาในรูปแบบนี้ว่า Advanced taxonomy ก็ได้ ในระยะหลังประเทศไทยได้มีการศึกษาทางด้านนี้บ้างแล้ว แต่จะเป็นลักษณะของงานวิจัยในพืชเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เพื่อการจัดจำแนกหมวดหมู่พืชโดยตรง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com