วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช

  1. สำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชต่าง ๆ ทั่วโลกไว้ในรูปของ Flora ( หนังสือที่กล่าวถึงพรรณพืชในท้องถิ่นนั้น ๆ ประกอบด้วยคำบรรยายลักษณะของวงศ์ สกุล และชนิด พร้อมทั้งรูปวิธาน (Key) ช่วยในการระบุชื่อ เช่น Flora of Malaysia เป็นต้น )
  2. ศึกษาวิธีการจัดจำแนก ระบุชื่อ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและนำพืชนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถสื่อความหมายที่เป็นสากลได้
  3. จัดระบบการจำแนกพืชที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืชในกลุ่มต่าง ๆ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย