Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช

  1. สำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชต่าง ๆ ทั่วโลกไว้ในรูปของ Flora ( หนังสือที่กล่าวถึงพรรณพืชในท้องถิ่นนั้น ๆ ประกอบด้วยคำบรรยายลักษณะของวงศ์ สกุล และชนิด พร้อมทั้งรูปวิธาน (Key) ช่วยในการระบุชื่อ เช่น Flora of Malaysia เป็นต้น )
  2. ศึกษาวิธีการจัดจำแนก ระบุชื่อ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและนำพืชนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถสื่อความหมายที่เป็นสากลได้
  3. จัดระบบการจำแนกพืชที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืชในกลุ่มต่าง ๆ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com