วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช

  1. ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของพืช การกระจายพันธุ์ การระบุและการตั้งชื่อพืช ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นพื้นฐานของงานด้านพฤกษชาติ
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพืช
  3. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพืช และเสนอความคิดในเรื่องของการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ที่ถูกต้อง
  4. เพื่อปลูกฝังความรักในธรรมชาติและเกิดความรู้สึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสำคัญ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย