Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช

  1. ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของพืช การกระจายพันธุ์ การระบุและการตั้งชื่อพืช ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นพื้นฐานของงานด้านพฤกษชาติ
  2. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพืช
  3. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพืช และเสนอความคิดในเรื่องของการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ที่ถูกต้อง
  4. เพื่อปลูกฝังความรักในธรรมชาติและเกิดความรู้สึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสำคัญ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com