วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

นักอนุกรมวิธานพืชได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาถึงความหลากหลายของพืช (Plant diversity) ในด้านปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ส่วนใหญ่ก็ได้จากพืชทั้งนั้น ปัจจุบันพืชซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์กำลังขาดแคลน หรือกำลังจะสูญหายไป เนื่องมาจากมีการบุกรุกทำลายป่าทำให้เกิดการเสื่อมเสียสมดุลธรรมชาติที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะให้นักอนุกรมวิธานพืชศึกษาถึงความหลากหลายของพืชที่มีอยู่ในโลก รวมทั้งค้นหาพืชชนิดใหม่ของโลกและพืชที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์และสร้างรูปวิธานในการระบุพืชด้วย ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น

 

  • ด้านการเกษตร เพื่อการศึกษาต้นหาพรรณไม้ชนิดใหม่ ๆ มาเพาะปลูกมีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ดีขึ้นและพัฒนาสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อโรคและแมลง
  • ด้านป่าไม้ มีการปรับปรุงสถานที่พักผ่อน เช่น สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ โดยมีการติดป้ายชื่อพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาและทราบถึงความสำคัญและช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
  • ด้านการแพทย์ มีการศึกษาค้นคว้าพืชสมุนไพร เพื่อนำมารักษาโรค ซึ่งจำเป็นต้องทราบถึงชนิดและชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช
  • ด้านอุตสาหกรรม มีการค้นคิดหาพืชใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรม

อนุกรมวิธานพืชนับว่าเป็นแม่บทของการศึกษาหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืช ทุกสาขาไม่ว่าด้านการเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช พืชสมุนไพร เพราะไม่ว่าเราจะศึกษาทางด้านใดของพืช สิ่งสำคัญประการแรกที่จะต้องทราบคือ ชื่อพืช พร้อมทั้งลักษณะสำคัญของส่วนต่างๆ ของพืชนั้น ดังนั้นอนุกรมวิธานพืชจึงจัดเป็นวิชาพื้นฐานในสาขาพฤกษศาสตร์ที่สำคัญวิชาหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนทางด้านพฤกษศาสตร์จำเป็นต้อง มีความรู้ทางด้านนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิจัยเกี่ยวกับพืชทางด้านอื่น ๆ ต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย