Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

อนุกรมวิธานพืช

วิชาที่เกี่ยวกับวิชาอนุกรมวิธานพืช
ความหมายของ Taxonomy และ Systematics
รูปแบบของการศึกษาอนุกรมวิธานพืช
จุดมุ่งหมายของอนุกรมวิธานพืช
วัตถุประสงค์ของงานอนุกรมวิธานพืช
ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

ความสำคัญของวิชาอนุกรมวิธานพืช

นักอนุกรมวิธานพืชได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาถึงความหลากหลายของพืช (Plant diversity) ในด้านปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ส่วนใหญ่ก็ได้จากพืชทั้งนั้น ปัจจุบันพืชซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์กำลังขาดแคลน หรือกำลังจะสูญหายไป เนื่องมาจากมีการบุกรุกทำลายป่าทำให้เกิดการเสื่อมเสียสมดุลธรรมชาติที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะให้นักอนุกรมวิธานพืชศึกษาถึงความหลากหลายของพืชที่มีอยู่ในโลก รวมทั้งค้นหาพืชชนิดใหม่ของโลกและพืชที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์และสร้างรูปวิธานในการระบุพืชด้วย ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น

 

อนุกรมวิธานพืชนับว่าเป็นแม่บทของการศึกษาหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืช ทุกสาขาไม่ว่าด้านการเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช พืชสมุนไพร เพราะไม่ว่าเราจะศึกษาทางด้านใดของพืช สิ่งสำคัญประการแรกที่จะต้องทราบคือ ชื่อพืช พร้อมทั้งลักษณะสำคัญของส่วนต่างๆ ของพืชนั้น ดังนั้นอนุกรมวิธานพืชจึงจัดเป็นวิชาพื้นฐานในสาขาพฤกษศาสตร์ที่สำคัญวิชาหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนทางด้านพฤกษศาสตร์จำเป็นต้อง มีความรู้ทางด้านนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิจัยเกี่ยวกับพืชทางด้านอื่น ๆ ต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com