สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์การเมืองและระบบโลก

ปัญหาของอำนาจและความรู้ ณ จุดเปลี่ยนแห่งสหัสวรรษ

ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ดับเบิลยู ค๊อกซ์ เขียน
ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร แปลและเรียบเรียง

» ต้นตอของขบวนการโลกาภิวัตน์

» โครงสร้างอำนาจของทุน

» การปรับโครงสร้างการผลิต

» บทบาทของหนี้

» โครงสร้างของโลกาภิวัตน์

» การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองของโลก

» ความเปราะบางของระเบียบโลกใหม่

» อัตลักษณ์และความรู้ : การเผชิญหน้ากับอนาคต

» ความล้าสมัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ

» กระบวนการทางการเมืองและระเบียบโลก

» พลังท้าทายของสรรพสิ่งมีชีวิต

» ทางออกสู่รูปแบบใหม่ของสังคมเศรษฐกิจ (social democracy)

บทบาทของหนี้

ทั้งรัฐบาลและบริษัทขนาดใหญ่ระดมทุนด้วยการกู้เงิน (ก่อหนี้) มากกว่าเก็บภาษี (รัฐบาล) หรือขายหุ้น (บริษัท) มากขึ้น ๆ นอกจากนั้นการก่อหนี้ยังมีแนวโน้มเป็นหนี้ต่างประเทศมากขึ้น เมื่ออัตราส่วนของรายได้รัฐต้องถูกใช้ไปเพื่อชดใช้หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น เท่ากับว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบกับเจ้าหนี้มากกว่ากับประชาชนของประเทศตน นโยบายทางเลือกด้านอัตราแลกเปลี่ยน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ ยิ่งถูกกำหนดโดยผลประโยชน์ที่โยงกับเศรษฐกิจโลก กรณีของบริษัทธุรกิจก็ไม่ต่างกับรัฐบาล เมื่อก่อหนี้ต่างประเทศมากขึ้น ก็ไม่สามารถมีนโยบายเป็นอิสระของตนเอง การเงินจึงถูกแยกออกจากกระบวนการผลิต กลายเป็นอำนาจอิสระ มีบทบาทเหนือเศรษฐกิจจริง (real economy)กระนั้นแล้ว อะไรคือตัวกำหนดการตัดสินใจของผู้ที่ควบคุมการเงิน? คำตอบคือ ผลได้ระยะสั้นที่สามารถบังเกิดทันทีทันใด มิใช่การคำนึงถึงผลได้จากพัฒนาการอุตสาหกรรมระยะยาว วิธีคิดตามแนวตลาดมุ่งไปที่ความสัมพันธ์เฉพาะ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ในสภาวะสถิต แต่วิธีคิดตามแนวพัฒนาการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่มีมิติด้านประวัติศาสตร์ เมื่อภาคการเงินมีอำนาจเหนือภาคเศรษฐกิจจริง ผลก็คือทั้งการสร้างงานและการลงทุนที่สร้างผลผลิตถูกทำลาย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย