สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

อะไรคือแก่นของปัญหา
เหตุจากโครงสร้างของสังคมที่มีความแตกต่างกัน
เหตุจากหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์
การขาดการพัฒนาทางวิชาการที่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอในเชิงหลักการ

อะไรคือแก่นของปัญหา

การหยิบหลักการใดหลักการหนึ่งขึ้นมาเป็นข้ออ้าง เพื่อให้ใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหา เป็นเรื่องที่มีนัยที่สำคัญต่อวงการวิชาชีพนั้นๆ แต่การอ้างหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาเป็นทางเลือก ที่ต้องหยิบเอาหลักใดหลักหนึ่งขึ้นมาใช้ ไม่ได้มีนัยสำคัญต่อวงการวิชาชีพทั้งสองเท่านั้น หากแต่มีนัยที่สำคัญต่อสังคมทั้งหมดด้วยว่า ได้เกิดความล้มเหลวในการพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ขึ้นในสังคมไทยอย่างฉกาจฉกรรจ์ ( อย่างน้อย ในสายตาของผู้เขียน ) กล่าวคือ ทำไมและเพราะเหตุใด ที่หลักการสำคัญๆที่เกี่ยวกับระบบการเมือง การปกครอง และหลักการสำคัญๆในทางกฎหมาย ซึ่งควรจะเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมกลับไม่เป็นที่เข้าใจตรงกัน แต่ในทางตรงกันข้าม กลับมีการสร้างองค์ความรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมากนักให้เกิดขึ้นต่อประชาชน และความรู้ดังกล่าวนั้น ในที่สุดแล้วกลับนำไปสู่การแบ่งประชาชนออกเป็นฝักเป็นฝ่าย

สังคมศาสตร์ในประเทศไทยมีพัฒนาการที่ไม่นานนัก และอาจจะกล่าวได้ว่า สาขาวิชาต่างๆที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ รัฐศาสตร์ และ นิติศาสตร์ มีพัฒนาการมาจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวง และ โรงเรียนกฎหมาย ตามลำดับ ( นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนอื่นๆอีกเช่น โรงเรียนป่าไม้ โรงเรียนนายร้อยทหาร โรงเรียนตำรวจ โรงเรียนแผนที่ทหาร ฯลฯ ) โรงเรียนทั้งสองเกิดขึ้นเพื่อสร้างคนเข้าสู่ระบบราชการแบบใหม่ ที่จะเข้ามาแทนที่ระบบราชการแบบสมบูรณาญาสิทธิราช แล้วต่อมาเมื่อมีการจัดระบบการศึกษาในรูปแบบของตะวันตก คือ มหาวิทยาลัย ทั้งสองสาขาวิชาดังกล่าวก็ถูกนำเข้ามาวางระบบจัดการสอนในมหาวิทยาลัย แต่เป้าหมายก็ยังคงเดิม คือมุ่งสร้างคนเข้าสู่ระบบราชการประจำหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม นิติกรของหน่วยงานต่างๆ และ งานอิสระ ฯลฯ

 

ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตของสถาบันการศึกษาเหล่านี้ ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา จึงถูกผลักเข้าสู่ระบบราชการและสถาบันวิชาชีพที่ไปเกี่ยวกับความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ความเป็นธรรม ความสงบ ความขัดแย้ง ความรุนแรงในสังคม และเมื่อระบบราชการเป็นระบบที่โฆษณาว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ได้ โดยมีกฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรม ที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน แต่กาลกลับกลายไปในทางที่ตรงกันข้ามที่ระบบราชการ และรวมถึงระบบการเมืองที่เกิดขึ้นในภายหลัง ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ดังที่โฆษณาไว้

หากจะนับเวลาก็คงไม่ต่ำกว่าร้อยปีที่ทั้ง รัฐศาสตร์ และ นิติศาสตร์ ตามแบบฉบับ ตะวันตก อันเป็นต้นตอรากเหง้าที่สำคัญของรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ปัจจุบัน แม้จะมีผู้ที่สำเร็จรัฐศาสตร์ และ นิติศาสตร์ เป็นจำนวนมากในเชิงปริมาณ แต่ที่น่าแปลกใจก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์ และ หลักนิติศาสตร์ ไม่สามารถที่จะหยั่งรากลึกลงไปสู่สาธารณชนได้ ในทางตรงกันข้ามกลับดูเหมือนว่า จะมีกระแสความคิดอีกแนวรุมล้อมย้อนสวนขึ้นมาจากทั่วสาระทิศ เสมือนหนึ่ง หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะเป็นคำตอบ หรือเป็นทางออกให้กับสังคมปัจจุบัน

สภาพปัญหาดังที่กล่าวมา ไม่อาจที่จะระบุชี้ชัดลงไปให้เห็นได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุหลัก แต่ก็พอที่จะชี้ให้เห็นเป็นประเด็นๆได้ว่า แก่นของปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในหลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย