สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

อะไรคือแก่นของปัญหา
เหตุจากโครงสร้างของสังคมที่มีความแตกต่างกัน
เหตุจากหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์
การขาดการพัฒนาทางวิชาการที่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอในเชิงหลักการ

เหตุจากโครงสร้างของสังคมที่มีความแตกต่างกัน

ความแตกต่างในทางโครงสร้างของสังคมที่เป็นมาแต่โบราณที่ ค่อนข้างจะแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างประชาชนในสังคมไทยได้อย่างชัดเจนกล่าวคือมีความเป็นสังคม " เมือง" และ ความเป็นสังคม " ชนบท" ที่ชัดเจน บนโครงสร้างเช่นนี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในสังคมแต่ละพื้นที่ที่แตกกัน และในระหว่างสังคมก็มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันด้วย และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ บนโครงสร้างสังคมเช่นนี้ ได้พัฒนารากฐานทางความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี กฏระเบียบต่างๆที่ใช้ในสังคมมาเป็นเวลานาน และยังคงใช้บังคับกันอยู่ในความเป็นจริงทั้งในชุมชนที่เป็นสังคมเมืองและสังคมชนบท

 

ด้วยโครงสร้างของสังคมเช่นนี้ เมื่อนำเอาหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ที่กำลังกล่าวถึง ซึ่งจริงๆแล้วก็คือหลักการในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมรูปแบบหนึ่ง มาสวมทับลงไปในช่วงแรกๆก็อาจจะพอที่จะไปกันได้ เพราะมีหลายๆประเด็นที่ตรงกันกับของเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีความเป็น "เมือง"มากกว่าดูเหมือนจะปรับตัวได้มากกว่าและเร็วกว่า. หลักรัฐศาตร์และหลักนิติศาสตร์ในหลายๆเรื่องสามารถที่จะฝังรากและพัฒนาต่อไปได้ แต่ในสังคมชนบทแล้ว ค่อนข้างที่จะยังคงเป็นไปบนความสัมพันธ์แบบเดิมเสียเป็นส่วนใหญ่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย