สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

อะไรคือแก่นของปัญหา
เหตุจากโครงสร้างของสังคมที่มีความแตกต่างกัน
เหตุจากหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์
การขาดการพัฒนาทางวิชาการที่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอในเชิงหลักการ

เหตุจากหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์

อาศัยระบบราชการแบบรวมศูนย์แพร่เข้าไปในชุมชนในโครงสร้างสังคมดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอย่างใหญ่หลวงว่า หลักรัฐศาสตร์ และ หลักนิติศาสตร์ คือหลักราชการ ซึ่งจริงๆแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น และในความเป็นจริงก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น

ดังนั้น การพัฒนาหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยอาศัยระบบราชการ ในช่วงต้นอาจจะประสบความสำเร็จ แต่อาจจะเป็นความสำเร็จในเชิงโครงสร้างในทางกฎหมายที่ครอบทับลงมาในเชิงการจัดเป็นเขตการปกครอง การกำหนดสถานภาพในทางกฎหมาย ส่งผู้บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ หรือกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งในชุมชนเป็นผู้มีอำนาจและใช้อำนาจแทนระบบราชการ แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังคงใช้ระบบความสัมพันธ์แบบเดิมเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จาก ระบบต่างๆที่กฎหมายหรือระบบราชการกำหนดให้ต้องไปดำเนินการจดทะเบียน เพื่อสามารถที่จะจัดระบบและให้บริการได้ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

 

ตัวอย่างปัญหาดังกล่าวที่ชัดเจนที่สุดก็คือ ระบบทะเบียนเอกสารสิทธิในที่ดิน และอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ การกระจายอำนาจที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจริงๆแล้วในทางโครงสร้างก็มีการกระจายอำนาจมาค่อนข้างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ระบบราชการแบบรวมศูนย์ และระบบการเมืองแบบผู้แทนซ้อนทับลงไปอีกสองชั้น เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้ ทั้งหลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์ ในส่วนหนึ่งจึงกลายเป็นเครื่องมือของระบบราชการ และของระบบการเมืองแบบผู้แทน

ดังนั้น ถ้าหากไม่แยกหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ ออกจากระบบราชการและระบบการเมืองแบบผู้แทนแล้ว พัฒนาการของทั้งสองหลักนี้ก็ยังคงที่จะวนเวียนอยู่ในรอยประวัติศาสตร์แบบเดิมๆ ที่มีผลไปรังแกประชาชนมากกว่าที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน.

หลักการที่ยอมรับกันในทางรัฐศาสตร์ที่ว่า " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข " และในทางกฎหมายที่ว่า " My Life Is Services " และ " จะผดุงความยุติธรรม " ก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้จริงและทั่วถึง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย