สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

อะไรคือแก่นของปัญหา
เหตุจากโครงสร้างของสังคมที่มีความแตกต่างกัน
เหตุจากหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์
การขาดการพัฒนาทางวิชาการที่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอในเชิงหลักการ

ข้อเสนอในเชิงหลักการ

การเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยในอนาคต ซึ่งจะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงของกระแสต่างๆ กฎหมายที่จะเป็นเครื่องมือของสังคมซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่แทนเครื่องมืออื่นๆ ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการถักทอก่อตัวจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยง แต่การที่กฎหมายจะเข้ามาแทนที่และบังคับใช้ให้ได้ผลในสังคมนั้น กฎหมายจะต้องสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับของสังคม

หลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์ ล้วนแล้วจะต้องมีเป้าหมายที่มุ่งไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม โดยวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง และไม่เป็นการกีดกันคนหนึ่งคนใดออกไปจากสังคม แต่การจะทำให้เกิดสภาพเช่นนั้นได้ ในฐานะที่เป็นทั้งนักรัฐศาสตร์และนักนิติศาสตร์ (และความจะรวมถึงนักอื่นๆด้วย) ควรที่จะ...

1. การไม่แยกส่วนการมอง หรือการที่ต้องมองเรื่องต่างๆอย่างเป็นองค์รวม จึงเป็น เรื่องที่จะทำให้เห็นด้านอื่นๆ ที่เราไม่เคยมองหรือไม่เคยรับรู้มาก่อน และที่สำคัญอยู่ตรงที่ท่าที บวกกับทัศนะที่เป็นด่านแรกที่ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ จึงจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านอื่น และที่สำคัญก็คือกระบวนการในการเข้าถึงและรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆด้าน จึงควรที่จะเป็นรากฐานที่สำคัญของหลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์2. การแยกเอาหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ออกจากหลักราชการ โดยกำหนดเป้าหมายอยู่ที่ผลประโยชน์ของหลักการนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อมุ่งในการจัดความสัมพันธ์ในสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆที่หลากหลาย ให้สามารถที่จะอยู่รวมกันได้อย่างสันติ และในขณะเดียวกัน ก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆที่ตั้งอยู่บนรากฐานของสังคมไทยเอง. ด้วยแนวคิดใหม่ๆดังกล่าวนี้ จะเกิดขึ้นได้จะต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอย่างน้อยๆในระดับหนึ่ง ต้องลดอัตตาของแต่ละวิชาชีพลง และให้ความสำคัญกับวิชาการและหลักการที่มิใช้เทคนิคเฉพาะให้มากขึ้น

3. ในส่วนของหน่วยงานในระดับปฏิบัติทั้งที่เป็น ราชการและไม่ใช่ราชการ จะต้องเปลี่ยนเป้าหมายและวิธีการดำเนินการเสียใหม่ ที่ไม่ใช่เป็นการทำงานหรือใช้อำนาจ หรือใช้หลักการทางรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ในการมุ่งที่จะรักษาสถานะภาพหรืออำนาจของหน่วยงาน แต่ต้องเป็นการให้บริการ หรือส่งเสริมให้เนื้อหาของหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ (ที่ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับของสังคม) เป็นจริง

4. จำเป็นที่จะต้องสร้างกลไกของสังคมในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถที่จะสร้างความเข้าใจร่วมของหลักการทางการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม กลไกดังกล่าวนี้ควรทำหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้มิใช้เป็นองค์กรเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อดังเช่นในอดีต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย