ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติสมเด็จพระวันรัต
( เฮง เขมจารี )

ชีวิตในวัยเด็ก
ผู้มีความจำเป็นเลิศ
ชีวิตวัยหนุ่ม
เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
ตู้ประไตรปิฎกเคลื่อนที่
ได้เป็นสมเด็จ 2 ตำแหน่ง
ความสัมพันธ์กับสมเด็จพระสังฆราช
เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
มรณภาพ
คุณธรรม

มรณภาพ

ในวาระสุดท้ายของชนม์ชีพ เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ถูกโรคพาธเบียดเบียนทำให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่เสมอ ครั้งสุดท้ายวันที่ 9 ตุลาคม 2546 เข้ารักษาอาการหายใจไม่ออกเนื่องจากน้ำท่วมปอดคณะสงฆ์วัดเทพศิรินทราวาส ได้จัดแบ่งเวรไปคอยช่วยดูแลปรนนิบัติ นายแพทย์ นิตย์ แสงหล้าแพทย์เจ้าของไข้และคณะแพทย์พร้อมทั้งพยาบาลได้ถวายการพยาบาลจนสุดความสามารถ โดยมีคุณชัด – คุณนุชนารถ โสภณพานิช รับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตั้งแต่ต้นจนอวสาน แต่อาการไม่ดีขึ้น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 จึงต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU อาการก็มีแต่ทรงกับทรุด แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีสติรับรู้แสดงอาการสวดมนต์ภาวนาตลอดเวลา ที่สุดถึงมรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เวลา 19.25 น. คำนวณอายุได้ 88 ปี 9 เดือน 8 วัน โดยปีพรรษา 67

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเป็นผู้มั่งคั่งในบุญนิธิ ขุมทรัพย์คือ บุญที่ทำสั่งสมไว้ เป็นปัจจัยส่งผลให้ปรากฎมาในตระกูลแห่งคหบดีผู้มีสัมมาทิฎฐิ เป็นผู้มีสติปัญญาชาญฉลาด ปราศจากความมัวหมอง ผ่องใสด้วยผิวพรรณวรรณะอีกทั้งยังเป็นผู้มั่นคงในสมณปฏิบัติ มีศีลาจารวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใส ดำรงองค์ไว้ชอบประกอบด้วยคุณธรรม น้อมนำเป็นนิพัทธกุศล คือต้นทุนสะสมแห่งขุมทรัพย์บุญติดตามเกื้อหนุนเป็นสมบัติส่วนตนอำนวยผลไปทุกชาติภพ ท่านจึงเป็นที่เคารพศรัทธาวางใจได้แห่งสาธุชนว่าเป็นแท่นบูชาแห่งความดีโดยสถานใหญ่ไม่สามารถเป็นล่วงละเมิดดูหมิ่นด้วยเจตนาประการใด ๆ เมื่อสิ้นเจ้าประคุณสมเด็จฯไป จึงเป็นที่ใจหายเสียดายอาลัยและรำลึกของบุคคลทั้งหลายไม่คืนคลานพระวันรัต (นิรนตรมหาเถร) เท่าที่พรรณนามานี้ ชี้ให้เห็นว่าเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้อาศัยธรรมนำไปสู่ความเจริญ คือ ความเป็นผู้มีบุญอันได้ทำแล้วในกาลก่อนเป็น ปุพเพกตปุญญตา อันท่านผู้รู้เรียกว่าวาสนาแรกเริ่มนำมาอยู่ในถิ่นอันสมควร เป็น ปฏิรูเทสวาส คบหาศึกษาวิทยาการกับผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ เป็น สปปุริสูปสสย คือ คบสัตบุรุษกับทั้งตั้งองค์เองไว้ในที่ชอบประกอบด้วยสุจริตธรรมสัมมาปฏิบัติ เป็น อตตสมมาปณิธิ อีกทั้งยังอาจหาญด้วยธรรมประดุจดังอาวุธ คือ ศรัทธา เป็นผู้เชื่อมั่นในคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษ ศีลเป็นผู้บริสุทธิ์ ด้วย การ วาจา ใจ

พาหุสัจจ เป็นผู้มีความรู้มาก วิริยารัมภะ เป็นผู้ปรารภในความเพียรไตร่ตรองในธรรมและภาคภูมิใจในความเป็นอยู่ของตน ปัญญา เป็นผู้ฉลาดรู้เท่าทันบุคคลและความจริง สิริรวมเป็นจักรธรรม 4 และเวสารัชชกรณธรรม 5 กอปรเป็นจักราวุธอันแกล้วกล้า พิทักษ์รักษาองค์ท่านให้นิรัตรายฝ่าหายนะ เป็นจักรสมบัติอันสำคัญพัดผันองค์ท่านไปสู่นิรันตรวัฒนาเจริญรุ่งเรืองสุดวาสนาบารมีไม่มีระหว่างว่างเว้น ด้วยประการฉะนี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย