Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

 สังคมศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ
ลักษณะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญและการป้องกันอันตราย
วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ

ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย

1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย เป็นที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ทวีปออสเตรเลียได้รับสมญานามว่า ทวีปเกาะส่วนหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศอื่น ๆ ต่อเนื่องไปถึงทวีปแอนตาร์กติก เรียกว่า โอเชียเนีย หมายถึง เกาะและหมู่เกาะในภาคกลางและภาคใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งหมู่เกาะไมโครนีเซีย เมลานีเซีย โปลีนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะมลายู

ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีพื้นที่ 7.6 ล้าน ตร.กม. มีประชากร 17.5 ล้านคน ที่ตั้งของทวีปออสเตรเลียอยู่ในซีกโลกใต้ทั้งหมด ตั้งแต่ละติจูดที่ 10 องศา 41 ลิปดาใต้ ถึง 43 องศา 39 ลิปดาใต้ และลองจิจูด 113 องศา 9 ลิปดาตะวันออก ถึง 153 องศา 39 ลิปดาตะวันออก

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในมหาสมุทรแปซิฟิก จุดเหนือสุดของทวีปอยู่ที่แหลมยอร์กมีช่องแคบทอร์เรสกั้นจากเกาะนิวกินี
ทิศตะวันออก ติดกับทะเลคอรัลและทะเลแทสมันในมหาสมุทรแปซิฟิก จุดด้านตะวันออกสุดอยู่ที่แหลมไบรอน
ทิศใต้ ติดกับมหาสมุทรอินเดีย จุดใต้สุดอยู่ที่แหลมวิลสันมีช่องแคบบาสส์กั้นจากเกาะ แทสมาเนีย
ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรอินเดียจุดตะวันตกสุดอยู่ที่แหลมสตีฟ

ภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ของทวีปออสเตรเลีย

2. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย มีเขตที่สูงทางด้านตะวันออก มีฝนตกชุกที่สุดของทวีป มีเทือกเขาเกรตดิไวดิงอยู่ทางด้านตะวันออก มีลักษณะเป็นสันปันน้ำที่แบ่งฝนที่ตกลงให้ไหลสู่ลำธาร เขตที่ราบต่ำตอนกลาง พื้นที่ราบเรียบ มีลำน้ำหลายสายไหลมาอยู่บริเวณนี้ และเขตที่ราบสูงทางด้านตะวันตกตอนกลางของเขตนี้เป็นทะเลบริเวณทางใต้และทางตะวันออกเฉียงเหนือใช้เป็นเขตปศุสัตว์และเพาะปลูก

3. ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทวีปออสเตรเลียมีภูมิอากาศต่าง ๆ กัน คือ ตั้งอยู่ในโซนร้อนใต้และอบอุ่นใต้ มีลมประจำพัดผ่าน ลักษณะภูมิประเทศและมีกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลผ่าน

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียแบ่งเขตภูมิอากาศเป็น 6 ประเภทคือ

1. ภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อน (Aw)
2. ภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Bs)
3. ภูมิอากาศทะเลทราย (Bw)
4. ภูมิอากาศเมดิเตอร์เรเนียน (Cs)
5. ภูมิอากาศอบอุ่นชื้น (Ca)
6. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก (Cb)

 

4. สภาพทางสังคม เชื้อชาติ เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชากร

เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของออสเตรเลีย ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นพวกผิวดำเรียก อะบอริจินส์เป็นพวกที่อพยพมาจากหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกปัจจุบันมี ชาวผิวขาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษอาศัยอยู่จำนวนมากรัฐบาลได้จัดที่อยู่ในเขตนอร์ทเทิร์นเทริทอรี่ รัฐควีนสแลนด์ และรัฐออสเตรเลียตะวันตก พวกผิวเหลืองเป็นพวกที่อพยพมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ ชาวจีน ญี่ปุ่น พวกผิวขาว ส่วนใหญ่เป็นพวกที่อพยพมาจากประเทศอังกฤษ มีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรคือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การประมง และอุตสาหกรรม

การกระจายประชากร

รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายสงวนพื้นที่ไว้สำหรับชาวผิวขาว คือ นโยบายออสเตรเลียขาวกีดกันผิวโดยจำกัดจำนวนคนสีผิวอื่นที่ไม่ใช่ผิวขาวเข้าไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียบริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณที่มีประชากรเบาบาง ได้แก่ ตอนกลางของทวีป ภาคเหนือ และภาคตะวันตก

ศาสนา

ชาวออสเตรเลียนับถือศาสนาคริสต์หลายนิกาย ได้แก่ แองกลิกัน โรมันคาทอลิก โปรแตสแตนส์ ภาษาที่ใช้มากคือภาษาอังกฤษ

การปกครอง

การแบ่งแยกทางการเมือง ออสเตรเลียมีระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ รวม 6 รัฐและดินแดนอิสระที่ไม่ขึ้นกับรัฐใด ๆ อีก 2 แห่ง คือ

1. รัฐนิวเซาท์เวล เมืองหลวง ซิดนีย์
2. รัฐวิกตอเรีย เมืองหลวง เมลเบิร์น
3. รัฐควีนสแลนด์ เมืองหลวง บริสเบรน
4. รัฐออสเตรเลียใต้ เมืองหลวง แอเดเลด
5. รัฐออสเตรเลียตะวันตก เมืองหลวงเพิร์ธ
6. รัฐแทนสเมเนีย เมืองหลวง โอบาร์ต

ดินแดนอิสระ 2 บริเวณ ได้แก่ – นอร์ทเทิร์นแทริทอรี เมืองหลวง ดาร์วิน

- ออสเตรเลีย แคปิตอลเทริทอรี เมืองหลวงแคนเบอร์รา ออสเตรเลียเป็นประเทศเอกราชในเครือจักรภพอังกฤษ มีพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 เป็นพระราชินีและเป็นประมุขของประเทศ มีข้าหลวงใหญ่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

จัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบ สหพันธรัฐการปกครองของออสเตรเลีย เป็นแบบรัฐบาลรวม คือ มีรัฐบาล 2 ระดับ ได้แก่

- รัฐบาลกลาง
- รัฐบาลของรัฐ

ประเทศไทย
ทวีปเอเซีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกาใต้
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปแอฟริกา
ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com