สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

 สังคมศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ
ลักษณะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญและการป้องกันอันตราย
วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุ

1. กำหนดแผนการใช้ทรัพยากรแร่เพื่อให้การบริหารทรัพยากรแร่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2. วางแผนการนำแร่มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

3. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรแร่ให้มากที่สุดและครบวงจร รวมทั้งให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการควบคุมกลไกการผลิต

แนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาของทุกคนในสังคม เพราะจะมีผลกระทบต่อทุกคนที่อยู่รวมกัน ทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ หรือขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางการแก้ไข

การอนุรักษ์ป่าไม้
การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุ
แนวทางการแก้ไขมลพิษทางอากาศ
แนวทางการแก้ไขมลพิษทางน้ำ
แนวทางการแก้ไขขยะมูลฝอย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย