สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

 สังคมศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ
ลักษณะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญและการป้องกันอันตราย
วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

แนวทางการแก้ไขมลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศส่วนใหญ่จะเกิดในชุมชนขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่มาก สาเหตุเกิดจาก ควันพิษจากรถยนต์ และจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวทางแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้

1. จัดหาและพัฒนาระบบการตรวจคุณภาพในอากาศ ให้สามารถวิเคราะห์ปริมาณมลพิษทางอากาศชนิดต่าง ๆ เพื่อประเมินคุณภาพในอากาศ

2. หาทางลดปริมาณสารมลพิษทางอากาศจาแหล่งกำเนิด เพื่อให้สามารถควบคุมและรักษาคุณภาพอากาศให้ได้ตามมาตรฐาน

3. กระตุ้นให้ผู้ใช้รถยนต์ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในภาพดีเพื่อ ลดควันดำ

4. ออกมาตรการตรวจสอบและตรวจจับรถยนต์ที่มีควันดำ
5. รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีวินัยและเคารพในกฎจราจร

การอนุรักษ์ป่าไม้
การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุ
แนวทางการแก้ไขมลพิษทางอากาศ
แนวทางการแก้ไขมลพิษทางน้ำ
แนวทางการแก้ไขขยะมูลฝอย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย