สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

 สังคมศึกษา

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

      ประชาชนทุกคนมีหน้าที่สำคัญในฐานพลเมืองดีของชาติ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ในเรื่องลักษณะทางกายภาพ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เอื้อประโยชน์ต่อคนในชาติ การศึกษาความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ
ลักษณะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญและการป้องกันอันตราย
วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย