ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ประชากรและสังคมโลก
สังคมโลก
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ลัทธิการครอบโลก
พัฒนาการของความขัดแย้ง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม
พันธมิตรด้านมืด

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก

เอเชียใต้ (Indic)

คือ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดียและเกาะในมหาสมุทรอินเดีย พื้นที่แถบนี้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู (เช่นอินเดีย) อิสลาม (เช่นปากีสถานและบังกลาเทศ) และศาสนาพุทธ (เช่น ศรีลังกา)

คนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเนื่องจากเคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ ประเทศที่มีบทบาทสูงมากในเขตนี้คืออินเดีย ทั้งนี้เนื่องจากเป็นประเทศใหญ่และมีประชากรมาก ในอดีตอารยธรรมอินเดียได้กระจายไปอยู่ตามดินแดนต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคล่าอาณานิคมอินเดียอยู่ภายใต้การยึดครองของอังกฤษ ทรัพยากรในประเทศนี้เคยนำไปสู่ความมั่งคั่งแก่อังกฤษ แต่สิ่งที่อังกฤษได้วางรากฐานไว้คือการปกครองระบอบประชาธิปไตย จนอาจกล่าวได้ว่าอินเดียเป็นประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ประชากรประมาณ 1,000 ล้านคน)

 

ภูมิภาคเอเชียใต้ถือว่าเป็นดินแดนที่ประชากรส่วนใหญ่ยากจนเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติไม่เอื้ออำนวย บางพื้นที่เป็นทะเลทราย (เช่นทะเลทรายธาร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย) บางพื้นที่เป็นภูเขา(เช่นเทือกเขาหิมาลัย) บางพื้นที่เป็นที่ลุ่มเกินไป (เช่น ปากแม่น้ำคงคา) และบางพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติจากพายุไซโคลนบ่อยครั้ง(เช่น บังคลาเทศ) นอกเหนือจากธรรมชาติไม่เอื้ออำนวยแล้วการยึดมั่นในความเชื่อบางประการ เช่น การแบ่งชนชั้นวรรณะทำให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มความสามารถประกอบกับปัญหาเรื่องดินแดนและความแตกต่างทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ทำให้มีความขัดแย้งดังเช่นกรณีอินเดีย (ฮินดู) กับปากีสถาน (อิสลาม) ทำให้ไม่เกิดความสงบในภูมิภาคนี้

เขตนี้ประกอบด้วยประเทศต่างๆ 8 ประเทศได้แก่ เนปาล บังกลาเทศ ปากีสถาน ภูฏาน มัลดีฟส์ ศรีลังกา อัฟกานิสถานและอินเดีย

แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Sahara African)
แอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Islamic)
เอเชียใต้ (Indic)
เอเชียตะวันออก (Sino-Japanese & Southeast Asian)
ยุโรปตะวันตก (European)
ยุโรปตะวันออก บอลข่าน และอดีตสหภาพโซเวียต (Slavic)
อเมริกาเหนือ (Anglo-American)
ละตินอเมริกา (Latin-American)
แปซิฟิกตอนใต้ (Austral European)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย