ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ประชากรและสังคมโลก
สังคมโลก
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ลัทธิการครอบโลก
พัฒนาการของความขัดแย้ง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม
พันธมิตรด้านมืด

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก

เอเชียตะวันออก (Sino-Japanese & Southeast Asian)

เป็นเขตที่ได้รับอารยธรรมมาจากจีนในอดีต เป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ในฤดูหนาวจะแห้งแล้ง ในฤดูร้อนจะชุ่มชื้น ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำป่าไม้ การเกษตร ล่าสัตว์ หาของป่า มีไม่น้อยที่ทำการเกษตรแบบพอเพียง กลุ่มคนที่อยู่ทางตอนเหนือของจีนและมองโกเลียจะเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน ประเทศที่มีอาณาเขตติดกับทะเลจะทำการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยและญี่ปุ่นมีศักยภาพในการทำประมงสูงมาก งานหัตถกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมก็เป็นที่ขึ้นชื่อของเขตนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไทยและอินโดนีเซีย ประเทศในเอเชียตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแยงซี แม่น้ำซีเกียงและชายฝั่งทางตะวันออกของจีน ญี่ปุ่นจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นสูงมาก

ประเทศในเขตนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มที่ค่อนข้างแตกต่างกัน กล่าวคือ ประกอบด้วย

  • กลุ่มแรก คือ กลุ่มเอเชียตะวันออกได้แก่ เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวันและมองโกเลีย
  • กลุ่มที่สอง ได้แก่ กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน สหภาพพม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย

ประเทศที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตนี้คือจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ จีนได้ขยับตัวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลังจากได้มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจมาเป็นทุนนิยมมากขึ้นแม้ว่าในทางการเมืองยังใช้ระบบรัฐบาลพรรคเดียว การที่จีนมีแผ่นดินกว้างใหญ่ (9.5 ล้านตารางกิโลเมตร) และมีจำนวนประชากรมาก (1,200 ล้านคน) จึงทำให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ให้ความสำคัญ

ส่วนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้มีบทบาทเนื่องจากคนในชาติมีความเป็นชาตินิยมสูงมาก ประกอบกับได้พัฒนาประเทศไปสู่สังคมอุตสาหกรรมสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นจัดเป็นประเทศที่มีทุนสำรองเป็นเงินตราต่างประเทศสูงอันดับหนึ่งของโลก

สำหรับสิงคโปร์แม้ว่าเป็นประเทศเล็ก ประชากรน้อย (3.4 ล้านคน) แต่ได้พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย คนเคารพกฎหมายและรัฐบาลสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินของภูมิภาคจึงทำให้มีบทบาทเด่นในทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Sahara African)
แอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Islamic)
เอเชียใต้ (Indic)
เอเชียตะวันออก (Sino-Japanese & Southeast Asian)
ยุโรปตะวันตก (European)
ยุโรปตะวันออก บอลข่าน และอดีตสหภาพโซเวียต (Slavic)
อเมริกาเหนือ (Anglo-American)
ละตินอเมริกา (Latin-American)
แปซิฟิกตอนใต้ (Austral European)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย