ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

สังคมและวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ประชากรและสังคมโลก
สังคมโลก
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ลัทธิการครอบโลก
พัฒนาการของความขัดแย้ง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตามการจัดแบ่งมูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม ระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์
การเชื่อมต่อของอารยธรรมขงจื๊อ-อิสลาม
พันธมิตรด้านมืด

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโลก

ยุโรปตะวันตก (European)

เป็นที่รวมของผู้นับถือศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโรมันคาธอลิคและโปรแตสแตนท์ เป็นศูนย์กลางของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย (อังกฤษเป็นแม่แบบของรัฐบาลในระบบรัฐสภา) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นเขตที่มีพื้นที่เพียง 3% ของพื้นดินโลก แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวมกันถึง 30% ของโลก ในทัศนะของชาวยุโรปเองเชื่อกันว่าชาวยุโรปมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของโลกตั้งแต่สมัยกรีก โรมัน สเปน โปรตุเกสและฮอลันดา และเพิ่งมาลดบทบาทเมื่อถูกแทนที่ด้วยอเมริกาและญี่ปุ่น

สามารถแบ่งภูมิภาคยุโรปตะวันตกออกเป็น4 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มยุโรปเหนือหรือกลุ่มสแกนดิเนเวีย ได้แก่ไอซแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก
  • กลุ่มยุโรปกลาง ไอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซ็มเบิร์ก ลิกเตนสไตน์ วาติกัน
  • กลุ่มอัลไพน์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย
  • กลุ่มยุโรปแถบเมดิเตอร์เรเนียน โปรตุเกส สเปน อิตาลี กรีซ อันดอร์รา โมนาโค ซานมาริโน

การรวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรปทั้งในเรื่องต่างๆ เช่นการใช้เงินสกุลเดียวกัน การเดินทางเข้าออกของประชาชนของประเทศสมาชิก การภาษีและเรื่องอื่นๆ เป็นความพยายามที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งให้แก่ยุโรปตะวันตกอย่างมาก และนำไปสู่การถ่วงดุลกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จีนและญี่ปุ่น

การผลิตที่สำคัญของยุโรป ได้แก่ การผลิตทางอุตสาหกรรม เนื่องจากชาวยุโรปเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น อังกฤษได้ชื่อว่าเป็นชาติแรกที่มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมก่อนที่จะกระจายไปทั่วยุโรป การล่าอาณานิคมโดยประเทศยุโรปในอดีต ทำให้ประเทศเหล่านี้มีแหล่งวัตถุดิบและแหล่งตลาดระบายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากและถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งในการพัฒนาไปสู่ความเข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกในปัจจุบัน นอกจากนั้นยุโรปยังเป็นศูนย์กลางทางด้านวิทยาการแขนงต่างๆ ทำให้ปัญญาชนจากทั่วโลกมารับความรู้และวิทยาการเหล่านั้นไปเผยแพร่ในภูมิลำเนาของตนเอง นอกเหนือจากอุตสาหกรรมแล้ว ยุโรปตะวันตกยังมีความก้าวหน้าทางเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรเพื่อการค้า ดังจะเห็นได้จากเครื่องดื่มประเภทวิสกี้จากสก็อตแลนด์ ไวน์จากฝรั่งเศส เบียร์จากเยอรมัน ล้วนมีพื้นฐานมาจากความเข้มแข็งในการผลิตวัตถุดิบประเภทข้าวและองุ่น แม้กระทั่งเนยแข็งและนมผงจากเดนมาร์ก ล้วนมีพื้นฐานมาจากฟาร์มโคนมที่ทันสมัย นั่นเอง

แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Sahara African)
แอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Islamic)
เอเชียใต้ (Indic)
เอเชียตะวันออก (Sino-Japanese & Southeast Asian)
ยุโรปตะวันตก (European)
ยุโรปตะวันออก บอลข่าน และอดีตสหภาพโซเวียต (Slavic)
อเมริกาเหนือ (Anglo-American)
ละตินอเมริกา (Latin-American)
แปซิฟิกตอนใต้ (Austral European)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย