สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วันสำคัญของไทย

วันวิสาขบูชา
วันเพ็ญเดือน 6

ท่ามกลางแสงจันทร์กระจ่างในคืนเพ็ญกลางเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ เมื่อกว่า 2552 ปีล่วงมาแล้ว เหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น แม้ต่างปีกัน แต่ตรงกับคืนเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์ คือ คือเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ตรงกับวันศุกร์ ปีจอ ณ ลุมพินีวัน สวนป่าซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมื่อเทวทหะ พระนางสิริมหามายาทรงมีพระประสูติกาลพระโอรส ซึ่งหลังจากนั้น 5 วัน ได้รับการถวายพระนามว่า “ สิทธัตถะ” และกาลต่อมาได้เสด็จออกผนวชจนเป็นศาสดาเอกของโลก

คืนเพ็ญกลางเดือน 6 อีก 35 ปีต่อมา เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวชและจาริกมาประทับ ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมืองอุรุเวลาเสนานิคม ทรงค้นพบสัจจธรรมอันยิ่งใหญ่ นับเป็นปฐมกาลของศาสนาพุทธ ซึ่งจักทรงนำออกสั่งสอนปวงชนในเวลาต่อมา

และในคืนวันเพ็ญเดือน 6 อีก 45 ปีต่อมา พระพุทธเจ้าในพระชนมายุ 80 พรรษา ได้เสด็จดับขันธปรินิพานลงขณะบรรทมอยู่ระหว่างต้นรังคู่หนึ่งในสาลวโนทยาน เมืองกุสินาราของเหล่ามัลลกษัตริย์

เหตุการณ์สำคัญทั้งสามเกิดขึ้นแม้จะต่างปีกัน แต่ต่างก็เกิดขึ้นในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 6 เดือนวิสาขะ พร้อมกันอย่างน่าอัศจรรย์ ชาวพุทธทั้งหลายจึงมักพากันรำลึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นในวันเพ็ญเดือน 6 และเรียกว่า วิสาขปูรณมีบูชา ซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6



ถือกันว่าวันวิสาขฐบูชาเป็นวันที่ระลึกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรง มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและ เถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า "พุทธชยันตี" (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศอินเดีย, ประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศศรีลังกา, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น (ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มากที่สุด) ในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้รับคติการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชามาจากลังกา (ประเทศศรีลังกา) ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและ ยึดถือเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ทั้งนี้ด้วยที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าพระพุทธกิจตลอดพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า ล้วนเกิดขึ้นเพราะความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองคทรงมีต่อชาวโลกทั้งมวลโดยไม่ ได้กำหนดด้วยอายุ วรรณะหรือฐานะใดใด อีกทั้งศาสนาพุทธยังเป็นศาสนาที่มีผู้นิยมนับืออยู่มากและต่างก็ให้ความ สำคัญกับวันวิสาขบูชาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้จัดงานเฉลิมฉลองพร้อมกันมานานนับร้อยๆปี

ในวันนี้ชาวพุทธที่ดีจึงสมควรระลึกถึงพระพุทธคุณ พระปัญญาคุรและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสมัมาสัมพุธเจ้าด้วยการสร้าง กุศลด้วยการสวดมนตร์, รักษาศีล, ฟังธรรม นอกจากนี้ยังมีการเวียนเทียนรอบพุทธสถานสำคัญเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์อันยิ่ง ใหญ่ที่เคยเกิดขึ้น ณ คืนเดียวกันนี้เมื่อกว่า 2500 ปีที่ผ่านมาด้วย

วันปิยมหาราช
วันรัฐธรรมนูญ
วันสุนทรภู่
วันฉัตรมงคล
วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันลอยกระทง
วันแม่แห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันจักรี
วันมาฆบูชา
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันครู
วันเด็กแห่งชาติ
วันขึ้นปีใหม่
วันพระเจ้าตากสินมหาราช
วันสารทไทย
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันวิสาขบูชา
วันพืชมงคล
วันสงกรานต์
วันสตรีสากล
วันนักประดิษฐ์
วันศิลปินแห่งชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย