วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศรีปราชญ์ คือ กวีผู้แต่ง
“ทวาทศมาส”

หลักฐานในโคลงท้ายบทของทวาทศมาส
ลักษณะรูปแบบการใช้คำประพันธ์
การกล่าวรำพึงรำพันพาดพิงถึงหญิงคนเดียวกัน
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2507. สํสกฤต – ไท – อังกฤษ – อภิธาน. พระนคร : คุรุสภาปากคลองบางลำพูบน.
 • กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. 2503. สมเด็จพระนารายณ์ และพระเจ้าหลุยที่ 14 (สังเขปรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช). กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ.
 • กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. 2528. วรรณกรรมสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ : กรม ศิลปากร.
 • จันทบุรีนฤนาถ, พระบรมวงศ์เธอ กรมพระ. 2520. ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต. พิมพ์ ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย.
 • เจือ สตะเวทิน. 2496. ประวัติวรรณคดี (ฉบับชนะการประกวด). พระนคร : คุรุสภา ปากคลองบางลำพูบน,
 • บาทหลวงตาชารด์, (สันต์ ท. โกมลบุตร – แปล). 2531. จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ ประเทศสยาม. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.
 • แผนกวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2505. ทวาทศมาส. พระนคร : บริการทอง.
 • ราชบัณฑิตยสถาน. 2542. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
 • ลัลลนา ศิริเจริญ. 2515. คู่มือกำศรวลศรีปราชญ์. พระนคร : คุรุสภาพระสุเมรุ.
 • ศิลปาบรรณาคาร. 2513. ประวัติและโคลงกำศรวลศรีปราชญ์. พิมพ์ครั้งที่ 4. พระนคร : รุ่งวัฒนา.
 • ศิลปาบรรณาคาร. 2512. วรรณกรรมนิราศสุนทรภู่. พระนคร : รุ่งวัฒนา.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 2548. กฎมณเฑียรบาล ฉบับเฉลิมพระ- เกียรติ. กรุงเทพฯ : โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น.
 • องค์การค้าคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์. 2512. ประชุมพงศาวดาร (เรื่องกรุงเก่า) เล่ม39. พระนคร : คุรุสภาลาดพร้าว.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย