สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ

 (Resources Allocation in Economy System)

โดยทั่วๆ ไปแล้วนั้นในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ แต่เพื่อความง่ายต่อการอธิบายผู้เขียนใคร่ขอยกตัวอย่างเพียง 2 รูปแบบ คือ

  • โดยรัฐบาล : ประเทศที่นิยมใช้คือ ประเทศในกลุ่มสังคมนิยม , คอมมิวนิสต์
  • กลไกลราคา : เป็นการยึดหลักของอุปสงค์ อุปทาน

จุดมุ่งหมายในการจัดสรรทรัพยากร (Goal for Allocation)
ในการจัดสรรทรัพยากรนั้น เราสามารถที่จะพิจารณาได้ 2 มุมมอง คือ มุมมองแรกในแง่ของผู้บริโภค และมุมมองที่สองในแง่ของผู้ผลิต

มุมมองในด้านของผู้บริโภค (Consumers)
ซึ่งในมุมมองของผู้บริโภคในด้านนี้แล้วนั้น เราต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้บริโภคเสียก่อนว่าผู้บริโภคนั้นต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเอง ซึ่งหมายถึงว่าในการใช้จ่ายแต่ละครั้งนั้นจะต้องคิดแล้วว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้ก็คือ เรื่องของ ความพึงพอใจสูงสุด (Maximized Utility)

มุมมองในด้านผู้ผลิต (Producers)
สำหรับมุมมองในด้านผู้ผลิตแล้วนั้น ธรรมชาติของผู้ผลิตก็มีหน้าที่ในการผลิตสินค้า และบริการออกมา ออกมาเพื่อหวังว่าสิ่งที่ผลิตมานั้นจะสามารถขายให้มีกำไรได้ ถ้ากำไรยิ่งมากก็ยิ่งที่จะพอใจมากเท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่ผู้ผลิตหวังมากที่สุดในการผลิตสินค้า และบริการออกมาก็คือในเรื่องของ กำไรสูงสุด (Maximized Profit)ทรัพยากร(Resource)
ก่อนอื่นคงจะต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าคำว่าทรัพยากรนั้นมีความหมายว่าอย่างไร คำว่าทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์นั้นหมายถึงปัจจัย (Factor)ที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตเป็นสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่สิ้นสุด เมื่อพิจารณาในแง่ของปัจจัย หรือทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตนั้นเราสามารถจำแนกออกได้เป็นสองรูปแบบ ก็คือ

1.ทรัพยากรที่จัดว่าเป็นสินทรัพย์
2.ทรัพยากรที่เป็นมนุษย์

ทรัพยากรที่เป็นสินทรัพย์

ทรัพยากรในรูปแบบนี้เราสามารถจำแนกออกได้อีก 2 รูปแบบ คือ

  • ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติ และ
  • ทรัพยากรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น

ทรัพยากรที่เป็นมนุษย์ ทรัพยากรในรูปแบบนี้จะเป็นเรื่องของแรงงานที่ถูกใช้ในการผลิต หรือมีไว้เพื่อใช้ในการผลิต หรือบางครั้งอาจจะมองในรูปแบบของความคิดต่างๆ

การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ (Resources Allocation in Economy System)
สินค้า และบริการ (Goods and Services)
ปัจจัยการผลิต (Factors of Production)
การจำแนกระบบเศรษฐกิจ (Economics System)
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ กับวิชาเศรษฐศาสตร์

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย