สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

สินค้า และบริการ (Goods and Services)

จากข้างต้นเราก็ได้ทราบถึงสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการผลิต ซึ่งก็คือ ทรัพยากรในการผลิต โดยนำมาผลิตเป็นสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น คำว่าสินค้า และบริการ ก็คือ สิ่งที่ได้มาจากการใช้ทรัพยากรณ์ในรูปแบบต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยสิ่งที่ได้มานี้เราเรียกว่า สินค้า หรือบริการ (Goods and Services)

ถ้าหากเราจะพิจารณาถึงประเภทของสินค้า และบริการที่มีอยู่นั้นเราสามารถที่จะจำแนกได้โดยทั่วๆ ไปได้ 2 ชนิด ดังนี้

1. สินค้าได้เปล่า (Free Goods and Services)

ในสินค้า หรือบริการประเภทนี้สามารถนำมาบำบัดความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งสินค้า และบริการประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น น้ำในแม่น้ำ , แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ , ออกซิเจนในอากาศ เป็นต้น

 

2. สินค้าประเภทเศรษฐทรัพย์ (Economic Goods and Services)

ในสินค้า หรือบริการประเภทนี้สามารถนำมาบำบัดความต้องการของผู้บริโภคได้ดังเช่นสินค้าประเภทแรก แต่จะแตกต่างกันที่ว่า จะต้องมีสิ่งของ หรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้าประเภทนี้มักจะมีอยู่อย่างจำกัด เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการก็ต้องหาซื้อ หรือหามาใช้ และจะต้องใช้ค่าตอบแทนโดยตรงจึงจะได้มา ซึ่งในความหมายของสินค้าประเภทนี้เราสามารถที่จะพิจารณาในแง่ของผู้บริโภค และผู้ผลิตได้ คือ หากเรามองในแง่ของผู้บริโภคแล้วนั้น สินค้าประเภทนี้จะต้องสามารถบำบัดความต้องการของผู้บริโภคได้โดยตรง แต่สำหรับในแง่ของผู้ผลิตแล้วนั้นสินค้าประเภทนี้หมายถึงปัจจัยที่จะต้องมีการนำมาใช้ในการผลิตเป็นสินค้า และบริการออกมา ซึ่งก็ประกอบไปด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติ และทรัพยากรที่เป็นแรงงาน

การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ (Resources Allocation in Economy System)
สินค้า และบริการ (Goods and Services)
ปัจจัยการผลิต (Factors of Production)
การจำแนกระบบเศรษฐกิจ (Economics System)
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ กับวิชาเศรษฐศาสตร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย