สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

ปัจจัยการผลิต (Factors of Production)

เมื่อเราจะพิจารณาถึงปัจจัยที่ใช้ในการผลิตนั้น ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วนั้นปัจจัยที่ถูกนำมาผลิตเป็นสินค้า และบริการนั้นมีอยู่ 4 ประเภท ดังนี้

  1. ที่ดิน (Land) ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ น้ำ
  2. แรงงาน (Labor) ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ ความคิด ในการผลิตสินค้า และบริการ
  3. ทุน (Capital) เครื่องจักร โรงงาน เครื่องมือ
  4. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นผู้นำเองปัจจัยการผลิตทั้ง 3 สิ่ง มาทำการผลิตสินค้า และบริการ (ผู้ลงทุน)

จากแผนภาพข้างต้น เพื่อความง่ายต่อการอธิบายเราจะแบ่งประกอบของระบบเศรษฐกิจออกเป็นสองส่วนคือ ภาคครัวเรือน (House Hold) และ ภาคธุรกิจ (Firm) โดยมีตลาดนั้นเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนปัจจัย และสินค้า/บริการ จากภาพจะเห็นได้ว่า ครัวเรือนซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตประเภท ทุน , ที่ดิน และแรงงาน ได้เสนอปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เหล่านี้ไปสู่ภาคธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการ โดยเสนอผ่านไปทางตลาดปัจจัยการผลิต เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการ หรือภาคธุรกิจนั้นนำไปผลิตเป็นสินค้า และบริการ

 

เมื่อได้มาซึ่งสินค้า และบริการดังกล่าวแล้วนั้นทางภาคธุรกิจก็จะส่งสินค้า และบริการนั้นๆ ผ่านไปยังตลาดสินค้า และบริการเพื่อที่จะนำไปตอบสนองความต้องการแก่ทางครัวเรือนอีกทีหนึ่ง แต่ในมุมมองที่กลับกันเราจะเห็นได้ว่าจากที่ภาคธุรกิจได้รับปัจจัยการผลิตที่ทางภาคครัวเรือนมาเสนอให้นั้น สิ่งที่ทางภาคธุรกิจต้องจ่ายตอบแทนก็คือ ในเรื่องของ ที่ดิน ก็ต้องตอบแทนด้วยค่าเช่า

ในเรื่องของ ทุน ก็ตอบแทนด้วยดอกเบี้ย ส่วนในเรื่องของแรงงานก็ต้องมีการตอบแทนด้วยค่าจ้าง หรือเงินเดือน และเมื่อภาคครัวเรือนได้รับผลตอบแทนจากการเสนอปัจจัยการผลิตแล้วนั้นก็จะสามารถนำไปใช้จ่ายในการบริโภคสินค้า และบริการได้ ซึ่งจากการที่ทางครัวเรือนได้ใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนี้สิ่งที่จะกลับมาสู่ภาคธุรกิจก็คือผลกำไรที่ได้รับจากการผลิต และขายสินค้า/บริการก็คือผลตอบแทนในรูปของกำไรที่ได้รับนั่นเอง

การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ (Resources Allocation in Economy System)
สินค้า และบริการ (Goods and Services)
ปัจจัยการผลิต (Factors of Production)
การจำแนกระบบเศรษฐกิจ (Economics System)
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ กับวิชาเศรษฐศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย