ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

» ความหมายของทัศนศิลป์

» ความหมายของมิติ

» ที่มาของงานทัศนศิลป์

» จิตรกรรม (Painting)

» ประติมากรรม (Sculpture)

» สถาปัตยกรรม (Architecture)

» องค์ประกอบศิลป์

» หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์

» การจัดภาพของงานทัศนศิลป์

» รูปแบบของทัศนศิลป์สากล

» คุณค่าของงานทัศนศิลป์

» คุณค่าของงานทัศนศิลป์ต่อชีวิตและสังคม

» การดูงานทัศนศิลป์ให้เกิดคุณค่า

การจัดภาพของงานทัศนศิลป์

การจัดภาพของงานทัศนศิลป์ (Visual Art Composition ) เป็นการนำเอาส่วนประกอบของความงามทัศนศิลป์มาจัดเข้าด้วยกัน โดยตัดทอนหรือเพิ่มเติมให้เหมาะสมกลมกลืนเกิดเนื้อหา เรื่องราวและความงาม แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะว่าเป็นกลุ่มใด แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ

  • การจัดภาพแบบประจำชาติ (National Composition)
  • การจัดภาพแบบสากล (International Composition)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย