ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

» ความหมายของทัศนศิลป์

» ความหมายของมิติ

» ที่มาของงานทัศนศิลป์

» จิตรกรรม (Painting)

» ประติมากรรม (Sculpture)

» สถาปัตยกรรม (Architecture)

» องค์ประกอบศิลป์

» หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์

» การจัดภาพของงานทัศนศิลป์

» รูปแบบของทัศนศิลป์สากล

» คุณค่าของงานทัศนศิลป์

» คุณค่าของงานทัศนศิลป์ต่อชีวิตและสังคม

» การดูงานทัศนศิลป์ให้เกิดคุณค่า

การดูงานทัศนศิลป์ให้เกิดคุณค่า

การที่จะเข้าใจในคุณค่าของผลงานทัศนศิลป์ได้ดีนั้น ควรมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้ที่มีจิตใจชอบงานทัศนศิลป์อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างงานหรือผู้ดูผลงาน ถ้าจะเข้าใจในคุณค่าได้ดี สิ่งแรกต้องเป็นผู้ที่มีใจรักงานศิลปะอย่างจริงจัง
  2. ผู้สร้างและผู้ดูควรศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของทัศนศิลป์ในเรื่องต่างๆให้ถ่องแท้
  3. มีประสบการณ์ในการมองเห็นเป็นอย่างดี มนุษย์เรามีประสบการณ์หลายด้านเราถูกฝึกให้เขียน อ่าน ท่องจำ แต่ยังไม่มีกี่ฝึกให้ดูอย่างจริงจังเลย ดังนั้นเราควรฝึกจากสิ่งที่ง่ายไปหายาก โดยดูจากสิ่งใกล้ๆตัวก่อน จนเกิดความเคยชิน เวลาดูงานทัศนศิลป์จะได้มีประสบการณ์ รู้จักสังเกตในเรื่อง เส้น สี รูปทรงแสงเงา และการถ่ายทอด เป็นต้น
  4. ผู้ดูต้องหมั่นค้นคว้าหาความรู้เสมอ รู้จักถามเมื่อพบเรื่องราว และรูปแบบใหม่ๆ หากไม่เข้าใจในผลงาน ต้องให้ผู้สร้างผลงานแสดงความรู้สึกออกมา โดยอธิบายให้เข้าใจแล้วจดบันทึกไว้
  5. ผู้ดูต้องเป็นผู้รับฟังแนวคิดใหม่ๆของศิลปิน เพราะศิลปินกว่าจะสร้างผลงานได้ต้องรวบรวมแนวความคิด สร้างสรรค์ด้วยพุฒิปัญญาและเวลากว่าจะได้ผลงานขึ้นมา
  6. ผู้ดูต้องรอบรู้ในวิชาต่างๆหลายๆด้าน สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกับงานทัศนศิลป์ที่กำลังดูอยู่ได้
  7. มีรสนิยมทางทัศนศิลป์อย่างแท้จริง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย