วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สมบัติของวรรณคดีไทย

วรรณคดีวิจักษ์ ม.3

     ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่างสวยงามหรือไพเราะ เพื่อก่อให้เกิดความสบายใจและบำรุงใจ จรรโลงใจให้สดชื่นร่าเริง

ศิลปะแบ่งออกเป็น 6 แขนง ได้แก่

1. จิตรกรรม คือ ศิลปะที่เกิดจากการวาดภาพ
2. ประติมากรรม คือ ศิลปะที่เกิดจากการปั้น หล่อ หรือแกะสลัก
3. สถาปัตยกรรม คือ ศิลปะที่เกิดจากการก่อสร้าง
4. ดุริยางคกรรม คือ ศิลปะที่เกิดจากการบรรเลงดนตรี
5. นาฏกรรม คือ ศิลปะที่เกิดจาการร่ายระบำรำฟ้อน
6. วรรณกรรม คือ ศิลปะที่เกิดจากการใช้ภาษาถ้อยคำแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆ

วรรณคดี เกิดจากศัพท์ วรรณ (ส) + คติ ( บ,ส) วรรณ แปลว่า สี ผิว หนังสือ คติ แปลว่า ความเป็นไป คดี แปลว่า เรื่องราว วรรณคดี จึงหมายถึง ความเป็นไปหรือเรื่องราว ที่แต่งเป็นหนังสือ วรรณคดี มีความหมายเฉพาะ หมายถึง วรรณกรรมที่ได้การรับยกย่องว่าแต่งดี มีศิลปะ

  • วรรณคดีมรดก คือ วรรณคดีที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เช่น เรื่องรามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี ไตรภูมิพระร่วง ฯลฯ
  • วรรณคดีมุขปาฐะ คือ วรรณคดีที่ถ่ายทอดกันมาแบบปากต่อปาก โดยการท่อง เล่า ร้อง เช่น เพลงพื้นบ้าน นิทานชาวบ้าน บทร้องเล่น เพลงกล่อมเด็ก ฯลฯ
  • วรรณคดีลายลักษณ์ คือ วรรณคดีที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น บันทึกลงสมุดไทย ใบลาน หรือเป็นหนังสือในปัจจุบัน
  • วรรณคดีท้องถิ่น คือ วรรณคดีที่เกิดภายในท้องถิ่น เช่น นิทานชาวบ้าน ถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน ถิ่นใต้ ฯลฯ
  • วรรณคดีราชสำนัก คือ วรรณคดีที่เป็นผลงานของพระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ หรือข้าราชบริพาร เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา ลิลิตตะเลงพ่าย สามัคคีเภทคำฉันท์ สังข์ทอง ฯลฯ

จินตนาการ คือ การคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานศิลปะ ซึ่งมักมีความกว้างขวางลึกซึ้งแตกต่างจากชีวิตจริง ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น น่าติดตาม

คุณค่าของวรรณคดี มีดังนี้

  1. คุณค่าด้านอารมณ์ คือผู้ฟัง ผู้อ่าน หรือผู้ชมวรรณคดีได้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจ มีอารมณ์ร่วมไปกับวรรณคดีเรื่องนั้นๆ
  2. คุณค่าด้านคุณธรรม คือ ผู้ฟัง ผู้อ่าน หรือผู้ชมวรรณคดีได้เกิดความซาบซึ้ง ในคติธรรม คุณธรรม ข้อคิดที่ผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกไว้ และเกิดความสุขใจหรือสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
  3. คุณค่าด้านความรู้ คือ วรรณคดีย่อมสะท้อนภาพศิลปวัฒนธรรม ภาษา สังคม ค่านิยม ประเพณี ผู้รับสารจึงสามารถศึกษาเรื่องราวนี้ได้จากวรรณคดี

ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย
เนื้อหาของวรรณคดีไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย