สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ตา หู คอ จมูก

อ. พัทรีญา แก้วแพง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตา
กายวิภาคศาสตร์ของตา ในการศึกษาเกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตานั้น ควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นตา ซึ่งสามารถแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้ 3 ส่วน
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหู
กายวิภาคศาสตร์ของหู ในการศึกษาเกี่ยวกับการให้การพยาบาล ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหูนั้นควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของหู ซึ่งในที่นี้จะขอสรุปพอสังเขปดังนี้ หน้ามี่ของหูที่สำคัญมี 2 ประการคือ การฟังเสียงและการทรงตัว โดยมีอวัยวะทั้งหมด 3 ส่วน
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของจมูก
กายวิภาคของจมูกโครงสร้างที่สำคัญของจมูก แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ จมูกส่วนนอก (external nose) จมูกส่วนใน (internal nose) โพรงอากาศข้างจมูก หรือไซนัส
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของช่องปากและช่องคอ
กายวิภาคของช่องปากและช่องคอ ได้แก่ ช่องคอหรือลำคอ (pharynx or throat) ช่องปาก (oral cavity) กล่องเสียง (larynx) อยู่เหนือหลอดลมช่วยในการออกเสียง

บรรณานุกรม

 • ขวัญตา เกิดชูชื่นและสุจินดา ริมศรีทอง .2540. การพยาบาลจักษุวิทยา เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพยาบาล ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ประณีต ส่งวัฒนา. 2542. หลักการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด. ใน, ช่อลดา พันธุเสนา (บรรณาธิการ). ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1. สงขลา: ชวนเมืองการพิมพ์.
 • วิทยา ศรีดามา.2542. ต่อมไทรอยด์และโรคของต่อมไทรอยด์. ใน วิทยาศรีมาดา, บรรณาธิการ.ตำราอายุรศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับที่8). กรุงเทพ: ยูนิตี้ พับลิเคชั่น: 428-440
 • ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์. 2545. การพยาบาลหู คอ จมูก. นนทบุรี: บิษัท ยุทธรินทร์ การพิมพ์ จำกัด
 • ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล. 2546. การพยาบาลผู้รับบริการที่ผิดปกติทางตา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อภิชาต สิงคาลวณิช . 2540. จักษุวิทยา . กรุงเทพมหานคร : โฮลิสติกพับลิชชิ่ง จำกัด
 • Boss, B.J. 1992. Assessment and role in management: Pain in S.M. Lewis and I.C. Collier (eds.) Medical-Surgical Nursing: Assessment and management of clinical problems. New York: McGrew-Hill.
 • Guyton, A.C. 1991. Textbook of Medical Physiology. 8th edition. Philadelphia: WB. Saunders.
 • Nimit Martin and Nilubol Patel. 2000. CANCER INCIDENT IN THAILAND :Chapter II : cancer incident and leading sites. IARC Technical Repot.
 • Ruth McCorkle et al,.1996.Cancer Nursing: A comprehensive textbook. 2nd . Pennsylvania: W.B. Saundes Company
 • Schristensen, B.L. 1999. Adult health nursing. St Louis: Mosyby. Chapter 17: Care patient with cancer, pp 683-685.

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย