สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

5 โรคร้าย

ความดันโลหิตสูง
มะเร็งปากมดลูก
โรคไข้เลือดออก
โรคเบาหวาน
โรคอุจจาระร่วง

มะเร็งปากมดลูก

 • เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในหญิงไทยและพบมากในช่วงอายุ 35-50 ปี
 • มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้ แพทย์สามารถตรวจหา”ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก”ได้ตั้งแต่ ยังไม่มีอาการ
 • วิธีการที่ใช้ตรวจหา ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก เรียกว่าการตรวจ “แป็ปสเมียร์” (Pap Smear)
 • Pap Smear คือ การเก็บเอาเซลล์เยื่อบุบริเวณปากมดลูกไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง

ทำไมต้องตรวจมะเร็งปากมดลูก (แป็ปสเมียร์)
แป็ปสเมียร์ ( Pap Smear) สามารถที่จะตรวจพบสิ่งผิดปกติบนปากมดลูกได้ ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่า เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนี้ ยังม่ใช่มะเร็งแต่อาจจะกลายเป็นมะเร็งได้ หากไม่ได้รับการรักษา  ถ้าเราตรวจแป็ปสเมียร์ ( Pap Smear) อย่างสม่ำเสมอ จะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะลุกลามได้

จะตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ที่ไหน
โรงพยาบาลลพบุรีและศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่ายทุกแห่ง

สตรีที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก

 • มีเพศสัมพันธ์ตั่งแต่อายุยังน้อย (ต่ำกว่า 20 ปี )
 • มีคู่ร่วมเพศสัมพันธ์หลายคน
 • มีการอักเสบของปากมดลูกเนื่องจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus
 • สตรีที่สูบบุหรี่มีกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่
  อาการ
 • ระยะแรก จะไม่ปรากฏอาการใดๆ แต่ตรวจพบได้จากการทำ Pap Smear
 • ระยะลุกลาม จะมีอาการตกขาวมีกลิ่น มีเลือดออกทางช่องคลอด หรือตกขาวลักษณะน้ำคาวปลา ถ้าเป็นมากอาจถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายปัสสาวะลำบาก หรือมีอาการผิดปกติของขับถ่ายอุจจาระได้

 

 • การป้องกัน
 • มีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงวัยอันสมควร คือ หลังอายุ 20 ปี
 • หลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่แน่ใจควรใช้ถุงยางอนามัย
 • เมื่อมีอาการตกขาวผิดปกติหรือเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ควรไปพบแพทย์
 • สตรีที่มีเพศสัมพันธ์ทุกคน ควรได้รับการตรวจ Pap Smear เพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละครั้ง

  ***ควรตรวจมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่อายุ 35 ปี ขึ้นไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้