วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  >>

ซากดึกดำบรรพ์

หลักการเบื้องต้นของการเรียงลำดับชั้นหิน
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
ตารางธรณีกาล (Geologic time scale)
ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคไซลูเรียน
ยุคดีโวเนียน
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรแอสสิก
ยุคจูแรสซิก
ยุคครีเทเซียส
ยุคเทอเธียรี
ยุคนีโอจีน
ยุคควอเทอร์นารี

ยุคเพอร์เมียน

ชื่อยุคมาจากคำว่า เพอร์ม (Perm) เป็นชื่อจังหวัดหนึ่งในเทือกเขาอูราล มีช่วงเวลายาว ประมาณ 41 ล้านปี (จาก 286 ถึง 245 ล้านปีมาแล้ว) หินส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินปูน หินดินดาน หินเกลือและหินทรายสีแดง การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ยุคคาร์บอนิเฟอรัสมีความรุนแรงสูงสุดในยุค เพอร์เมียนนี้ ทำให้เกิดเทือกเขาสูงและมีการระเบิดของภูเขาไฟมาก บนผืนแผ่นดินพืชที่ปกคลุมอยู่ส่วนใหญ่เป็นพวก เฟิร์นและเฟิร์นมีเมล็ด ในซีกโลกใต้ (กอนด์วานาแลนด์) มีพวกพืชกลอสซอฟเทอริส เริ่มพบแมลงชนิดใหม่ ๆ ในยุคนี้ เช่น แมลงปีกแข็งและจั๊กจั่น ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่บนบกก็มีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่ สัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลายคล้ายพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ปลาน้ำจืดมีพวกปลาพาลีโอนิสติด และปลาฉลาม เป็นต้น

ในท้องทะเล ฟอเแรมมินิเซอราตัวใหญ่หรือฟูซูลินิด พบอยู่แพร่หลายมาก เช่นเดียวกับ ไบรโอซัว และหอยตะเกียง ปะการังพบไม่มากนัก แต่สัตว์พวกหอย (หอยสองฝาและแอมโมนอยด์) เริ่มพบมาก และเริ่มมีพวกเบเล็มนอยด์ เป็นที่น่าสังเกตว่า หลังยุคเพอร์เมียน พวกฟูซูลินิด ปะการังพวกรูโกส ไบรโอซัว ฟีเน็สเท็ลลิด หอยตะเกียงโพรดักทิด และไทรโลไบท์ ได้สูญพันธุ์ไปหมดสิ้น


แมลงชนิด Dunbaria fasciipennis


ฟอแรมมินิเฟอราชนิด Fusulinid

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้