ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ  >>

โบราณสถาน

ประเภทของโบราณสถาน
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
อนุสัญญามรดกโลก
แหล่งมรดกทางธรรมชาติ
แหล่งมรดกโลกของไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “โบราณสถาน”

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “โบราณสถาน”

คำว่า “โบราณสถาน” นอกจากจะมีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายหลักแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่

  1. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จึงมีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานในประเทศไทย และเผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
  2. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544
    วัตถุประสงค์หนึ่งของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
  3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
    เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร โบราณสถานต่างๆ ก็นับว่าเป็นอาคารอย่างหนึ่งแต่มีลักษณะเฉพาะ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงบัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับโบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนาซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้าง ไว้แล้วโดยเฉพาะ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย