ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน
การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย
การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย
การแต่งกายชาวเอเซีย
การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป
การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ
แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวเอเซีย

การแต่งกายภูฐาน

ภูฐานเป็นประเทศเล็ก ๆ รวมอยู่ในประเทศจีน ทางเหนือติดธิเบต ใต้ติดอินเดีย เมืองหลวง คือ ภูนาคา ส่วนใหญ่ประเทศเป็นภูเขา ไม่มีทางออกทะเล อารยธรรมและประเพณีต่าง ๆ ได้รับ อิทธิพลจากจีน การแต่งกายคล้ายจีน แต่แตกต่างตรงการใช้สีและลวดลายผ้าจะต่างจากจีน ตัวเสื้อ ข้างในจะมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาว ป้ายหน้า และจะมีเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อหนาแขนยาวทับอีกชิ้น แล้วจะพับแขนเสื้อของตัวในที่ยาวออกมาตลบออกไว้ด้านนอกอีกที

ผ้าทอพื้น เมือของชาวภูฐานมีทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม มีสีสันสวยงามเป็นสีจากธรรมชาติ เรียกว่า คาลิง (Khaling)

การแต่งกาย
หญิง นุ่งชุดที่ทำจากผ้าพื้น เมือง เรียกว่า คีร่า (Kira) ประกอบด้วย เข็มขัดคาดเอว และ เข็มกลัด

ชาย สวมเสื้อที่เรียกว่า โก (Gho) เป็นผ้าฝ้ายมีหลายลาย ทั้งลายทาง ลายทาง ตาหมากรุก สีพื้น ๆ

แก็บแน่ (Kabne) เป็นผ้าผืนสะพายแล่ง สำหรับผู้ชายใช้ในโอกาสพิเศษทอจากไหมมี สีขาว ดำ นำ้เงิน แดง ส้ม

การแต่งกายของชาวภูฐาน

พม่า
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
ศรีลังกา
ปากีสถาน
ธิเบต
ภูฐาน
บังคลาเทศ
เนปาล
มงโกเลีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
จีน
ไต้หวัน
อินเดีย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้