ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

» สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน

» การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี

» การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย

» การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย

» การแต่งกายชาวเอเซีย

» การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

» การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

» แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวเอเซีย

การแต่งกายมงโกเลีย

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ และสภาพภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนมงโกเลีย ทำให้ทราบว่า ชาวมงโกเลีย มีบรรพบุรุษตั้งสมัยแต่เจงกีสข่าน ซึ่งมีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุด ต่อมา ก็เสียอาณาจักรให้แก่แมนจูเลีย และต่อมารัสเซียก็ขยายอำนาจเข้าครอบครองอาณาจักรมงโก

มงโกเลียนับถือศาสนานิกายลามะ ได้รับอิทธิพลมาจากธิเบต และเป็นประเทศแรกใน กลุ่มเอเซีย ที่เปิดโอกาสให้สตรีมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชาย

เนื่องจากมงโกเลียอยู่ในความปกครองของจีน การแต่งกายจึงได้รับอิทธิพลจากจีนบ้าง จะแตกต่างกันตรงเครื่องตกแต่ง และเนื่องจากสภาพอากาศหนาว จึงต้องสวมเสื้อผ้าหนาหลายชิ้น ลักษณะเป็นเสื้อคลุมยาวคลุมเข่า แขนยาว ใส่รองเท้าหุ้มสูงคล้ายรองเท้าบูท สวมหมวกทั้งหญิง และชาย ผู้หญิงบางทีใช้ผ้าโพกหัว

ผ้าของชาวมงโกเลีย โดยทั่ว ๆ ไปจะมีสีแดง เหลือง หรือนำ้เงินเข้ม

การแต่งกายของชาวมงโกเลีย

 

พม่า
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
ศรีลังกา
ปากีสถาน
ธิเบต
ภูฐาน
บังคลาเทศ
เนปาล
มงโกเลีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
จีน
ไต้หวัน
อินเดีย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย