ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน
การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย
การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย
การแต่งกายชาวเอเซีย
การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป
การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ
แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

การแต่งกายอาหรับ

ประเทศในกลุ่มอาหรับมีอยู่ด้วยกันหลายประเทศ คือ คูเวต อิรัก อิหร่าน จอร์แดน ซีเรีย ดูไบ เยเมน และซาอุดิอาระเบีย พื้น ที่ส่วนมากเป็นทะเลทราย อากาศจะร้อนที่สุดในโลก และยังพบ แหล่งน้ำมันซึ่งทำรายได้ให้ประเทศมากที่สุด ในโอเอซีสซึ่งสามารถจะทำกสิกรรมได้บ้าง มีชนหลาย เผ่าคือเบดูอินอยู่ในทะเลทราย เลีย้งอูฐ แกะ และแพะ มีนครเมกะเป็นที่ประดิษฐานหินดำ คือกา-บาท์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางจารึกแสวงบุญของศาสนาอิสลามทั่วโลกเชื่อในพระเป็นเจ้าคือ อัลเลาะห์แต่ องค์เดียว ที่เมืองนี้ได้สร้างเป็นมหาวิทยาลัยของอิสลามขึ้น และชนอิสลามต่างจะไปทำพิธีฮัจญ์ที่นั่น ปัจจุบันอิสลามเป็นกฎหมายปกครองประเทศ

ประเทศอาระเบียเคยตกอยู่ในอำนาจของเตอร์กี ภายหลังอินซอุตในสกุลซาอุดิอาระเบีย เป็นผู้นำมีอำนาจขึ้น ในอาณาจักรเนจต์ ได้ขับไล่เตอร์กีออกไป และรวมอาณาจักรเนจต์ และเฮจาซ เข้าด้วยกัน ตั้งเป็นประเทศคือ ซาอุดิอะเรเบียน มีกษัตริย์คาลิคเป็นประมุข การแต่งกายของ ชนพวกนี้จึงต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่มีอากาศร้อนจัด หนาวจัดและฝุ่นละอองของทราย จึงต้องปกปิดร่างกายของตนอย่างมิดชิด คลุมหน้าผาก เรียกว่าชุดซานูส

อาหรับ
มอรอคโค
ยิปซี
อียิปต์
บาบิโลน
ชนชาติอัสสิเรียน
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
เปอร์เซีย (Persain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้