main menu
บ้านจอมยุทธ

  ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป  >>

ประวัติการปฏิวัติรัฐประหารและกบฎ

ประวัติการปฏิวัติรัฐประหารและกบฎ ในประเทศไทย (2475 - 2534)

รัฐประหาร 17 พฤศจิกายน 2514


จอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทำการปฏิวัติตัวเอง ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขึ้นทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และให้ร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี

การปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
รัฐประหาร 20 มิถุนายน 2476
กบฏบวชเดช 11 ตุลาคม 2476
กบฏนายสิบ 3 สิงหาคม 2478
กบฏพระยาทรงสุรเดช 29 มกราคม 2481
รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490
กบฏแบ่งแยกดินแดน 28 กุมภาพันธ์ 2491
รัฐประหาร 6 เมษายน 2491
กบฏเสนาธิการ 1 ตุลาคม 2491
กบฏวังหลวง 26 มิถุนายน 2492 
กบฏแมนฮัตตัน 29 มิถุนายน 2494
รัฐประหาร 29 พฤศจิกายน 2494 
กบฏสันติภาพ 8 พฤศจิกายน 2497
รัฐประหาร 16 กันยายน 2500
รัฐประหาร 20 ตุลาคม 2501
รัฐประหาร 17 พฤศจิกายน 2514
ปฏิวัติโดยประชาชน 14 ตุลาคม 2516
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม 2519
รัฐประหาร 20 ตุลาคม 2520
กบฎ 26 มีนาคม 2520
กบฎ 1 เมษายน 2524
การก่อความไม่สงบ 9 กันยายน 2528
รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534

***เอกสารอ้างอิง : ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน, "การเมืองการปกครองไทยของไทย"

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 | สรรพคุณ : แก้โง่ | วิธีใช้ : อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com