สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

     ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ หมายถึง การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีต การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ จะทำให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความเจริญก้าวหน้าและความเสื่อมถอย อันทำให้สามารถหาข้อสรุปอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันอีกด้วย

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นการศึกษาเรื่องราวเศรษฐกิจในอดีต ในขณะที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จะศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ จะใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงด้านรูปธรรม มากกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์โดยทั่วไป

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่น

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 5 แบบ ได้แก่ แบบทฤษฎีขั้นตอน แบบสถาบันทางเศรษฐกิจ แบบประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแนวใหม่ แบบเปรียบเทียบ และแบบที่เน้นปัจจัยเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ

แนวคิดเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทำให้เข้าใจถึงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมในอดีต และสามารถหาข้อสรุปอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันได้อีกด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์และสร้างข้อสรุปทั่วไปในการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ขณะที่วิชาประวัติศาสตร์จะให้หลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นบริบททางสังคมสำหรับการเข้าใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ขอบเขตและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมี 5 แบบ ได้แก่ แบบทฤษฎีขั้นตอน แบบสถาบันทางเศรษฐกิจ แบบประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแนวใหม่ แบบเปรียบเทียบ และแบบที่เน้นปัจจัยเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ

 

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้