สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ

         ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมายถึง การศึกษาความเป็นมาของแนวคิด หรือหลักการทั้งหมดที่บรรดานักคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้คิดขึ้นมา เพื่อใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอันใดอันหนึ่ง หรือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน และการแจกจ่ายแบ่งปันแห่งผลผลิตที่สังคมผลิตขึ้นมาได้ นอกจากนี้การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจจะช่วยชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นมีการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และยังมีส่วนทำให้เข้าใจแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีอยู่ในปัจจุบันดียิ่งขึ้น

ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ เป็นการศึกษาถึงบทบาท ความจำเริญก้าวหน้าของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ ตลอดจนบรรดาทฤษฎีและข้อเสนอทางนโยบายของแต่ละ "สำนักคิด" และคุณูปการที่สำคัญของนักคิดแต่ละคนภายใต้บริบทของสำนักเศรษฐกิจ ขณะที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จะเน้นที่การสร้างเครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง

การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ จะต้องมีความรู้พื้นฐานของบริบททางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดแนวคิดนั้นๆ ขึ้น

การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 3 แบบได้แก่ แบบเลือกศึกษาเฉพาะลัทธิเศรษฐกิจการเมืองที่สำคัญๆ แบ่งเป็นแบบ "สำนักคิด" ตามลำดับเวลาของการพัฒนาและแบบยึดตัวบุคคลเป็นหลัก

แนวคิดเกี่ยวกับวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจทำให้มองเห็นว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้น มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง และยังทำให้เกิดความเข้าใจต่อแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีอยู่ในปัจจุบันดีขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่ศึกษาถึงคุณูปการที่สำคัญของนักคิดแต่ละคน ตลอดจนทฤษฎี และข้อเสนอแนะทางนโยบายของแต่ละสำนักคิด ยังศึกษาถึงบทบาท และความเจริญก้าวหน้าของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญอีกด้วย

วิธีการศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจมี 3 แบบ ได้แก่ แบบเลือกศึกษาเฉพาะลัทธิเศรษฐกิจการเมืองที่สำคัญ แบบแบ่งเป็นสำนักคิด ตามลำดับเวลาของการพัฒนาการ และ แบบยึดตัวบุคคลเป็นหลัก

ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกับประวัติลัทธิเศรษฐกิจ

สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของสังคมในอดีต เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการค้นคิดแนวคิดหรือหลักการทางเศรษฐกิจ

แนวคิดหรือหลักการทางเศรษฐกิจ ช่วยให้เราเข้าใจถึงปัญหาทางเศรษฐกิจที่สังคมเผชิญหน้าในแต่ละช่วงที่ผ่านมา และนำไปสู่ประเด็นใหม่ๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจด้วย

บทบาทของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่มีต่อประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจซึ่งเป็นการอธิบายสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอดีตนั้น เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดแนวคิด หรือหลักการทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

บทบาทของประวัติลัทธิเศรษฐกิจที่มีต่อประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
นอกจากแนวคิดหรือประวัติลัทธิเศรษฐกิจ จะช่วยอธิบายถึงความเป็นไป และปัญหาของชีวิตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอดีต ยังนำไปสู่ประเด็นใหม่ ๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอีกด้วย

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย