สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง

         สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลางเกิดจาก เหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่ การปฏิรูปทางศาสนา การค้นพบดินแดนใหม่ การเกิดระบบนายทุน การเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน การฟื้นฟูศิลปะวิยาการ และการเกิดรัฐประชาชาติใหม่ๆ

ในระยะต้นของสมัยกลาง การค้าได้เสื่อมลงเนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและการรุกรานของพวกป่าเถื่อน แต่ต่อมาการค้าได้ฟื้นฟูขึ้นในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 และ 13 เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคที่เคยมีอยู่ได้รับการแก้ไข

ลัทธิพาณิชยนิยมเป็นระบบหรือลัทธิที่ดำเนินหนักไปไปในด้านการค้าอุตสาหกรรม และการเดินเรือให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ และเกิดขึ้นในทวีปยุโรปหลายประเทศ เช่น สเปน โปรตุเกส และอังกฤษ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสมัยกลาง
เหตุการสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจสมัยเสื่อมสลายไปในตอนปลายศตวรรษที่ 15 มีดังนี้
1. การปฏิรูปทางศาสนา
2. การค้นพบดินแดนใหม่
3. การเกิดระบบทุนนิยม
4. การเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน
5. การฟื้นฟู ศิลป วิทยาการ
6. การเกิดรัฐชาติ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้า
การฟุบตัวทางการค้าในสมัยกลางเกิดจากสาเหตุสำคัญของการรุกรานโดยคนป่าเถื่อน และพวกมุสลิม และทำให้ส่งผลกระทบกระเทือนอุตสาหกรรมการเงินของประเทศ การฟื้นฟูทางการค้าสมัยกลางเกิดขึ้นในอณาจักรไบแซนไทน์ ณ เมือง ไบแซนติอุม หรือกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองอิสตัลบูล เมืองต่าง ๆ ของอิตาลีในทะเลเอเดรียติก แลอิตาลีตอนไต้ตลอดจนในย่านทะเลบอลติก และทะเลเหนือ

การก่อตัวของเศรษฐกิจพาณิชยนิยม
ลัทธิพานิชนิยมเป็นแนวคิดที่เน้นทางด้านการค้าโดยส่งเสริมให้รัฐสร้างเศรษฐกิจขึ้นเพื่อให้ขุมกำลังของชาติมีความแข็งแกร่งทั้งททางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การดำเนินการเน้นหนักไปในด้านการค้า อุตสาหกรรม และการเดินเรือเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ ลัทธิพาณิชนิยมเกิดขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ 16-18 และเกิดขึ้นในหลายประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ สเปน โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษและฝรั่งเศส

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้