สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

         การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในหลายประเทศ ทำให้ประเทศเหล่านั้นหาทางเอาตัวรอด มีการแข่งขันกันล่าอาณานิคมการกีดกันทางการค้า การเสาะแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูกและการหาตลาดเพื่อขายสินค้าที่ผลิตได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศขึ้น จนในที่สุดเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในเวลาต่อมา

สงครางโลกครั้งที่ 1 ทำให้เกิดผลเสียหายอย่างมากทางเศรษฐกิจแก่ประเทศที่แพ้และที่ชนะสงคราม ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรของประเทศไปเป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมที่ติดตามมาหลายประการ

วิกฤตการณ์ทางเศราฐกิจของประเทศตะวันตกก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1
การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ในอังกฤษและประเทศตะวันตกอื่น ๆ และการชิงดีชิงเด่นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเหล่านั้น ถือได้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดวิกฤ6การณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสงครามโลกครั้งที่ 1
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้แก่ ความเสียหายทางทรัพย์สิน กำลังคน กำลังการผลิต ทรัพยากร ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ทางด้านจิตใจ ภาวะการว่างงานและการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึก

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดจากสาเหตุสำคัญที่ได้รับความช่วยเหลือจากบางประเทศ และความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ

การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดจากหลายสาเหตุที่สำคัญได้แก่การที่ประชาชนขาดกำลังซื้อ การจำกัดสินเชื่อของสถาบันการเงิน การที่ระดับราคาพืชผลโดยทั่วไปได้ลดต่ำลง และความยุ่งยากทางการเงินของสหรัฐอเมริกา

การแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้แก่ การลดค่าเงินตรา และการเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้หลายประเทศสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้แก่
(1) ความช่วยเหลือจากบางประเทศที่ไม่ได้รับผลเสียหายจากสงคราม
(2) ความก้าวหน้าในการผลิตของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ
(3) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มีดังนี้ คือ

(1) ประชาชนขาดกำลังซื้อ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถขยายการลงทุนได้
(2) สถาบันการเงินได้จำกัดสินเชื่อ ทำให้การลงทุนชะงักงัน
(3) ระดับราคาพืชผลโดยทั่วไปได้ลดต่ำลง ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเดือดร้อน มีหนี้สินมากและไม่สามารถบริโภคสินค้าได้มากพอ
(4) ความยุ่งยากทางการเงินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ มาก

การแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
วิธีการแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ การใช้มาตรการทางการคลังในรูปของเงินช่วยเหลือ การให้กู้ยืมแก่กิจการต่าง ๆ การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือ การให้กู้ยืมเงินแก่กิจการต่าง ๆ การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือคนว่างงาน การช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะราคาพืชผลตกต่ำ การลดค่าเงินตราเพื่อให้ราคาสินค้าออกถูกลง ราคาสินค้าเข้าแพงขึ้น การที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น มีการวางแผนเศรษฐกิจในหลายประเทศ มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศฝรั่งเศส

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้