สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970

      นับจากทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา เศรษฐกิจโลกเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยมีการลดลงในปริมาณการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม การลดลงในการจ้าง การเพิ่มขึ้นของภาวะเงินเฟ้อ ตลอดจนความเสื่อมถอยของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา

วิกฤตการณ์น้ำมันในทศวรรษ 1970 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงและหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ ผลกระทบที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชำระเงินภาวะเงินเฟ้อ ภาวะหนี้ต่างประเทศ และหากกล่าวโดยรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเศรษกิจของประเทศกำลังพัฒนาถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกมากกว่าเดิม

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังทศวรรษ 1970
ลักษณะสภาพเศรษฐกิจตกต่ำหลังทศวรรษ 1970 ได้แก่การลดลงในปริมาณการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม การลดลงในการจ้างงาน การเพิ่มขึ้นของภาวะเงินเฟ้อ ตลอดจนความเสื่อมถอยของเศรษฐกิจอเมริกัน

วิกฤตการณ์น้ำมันในทศวรรษ 1970 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ผลกระทบทางวิกฤตการณ์น้ำมันในทศวรรษ 1970 ที่มีต่อประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ผลกระทบที่มีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดุลการค้า และดุลการชำระเงิน ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะหนี้ต่างประเทศ และหากกล่าวโดยรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่า เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกมากกว่าเดิม

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1970

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกทำให้ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้ของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนามีเพิ่มมากขึ้น เพราะผลของการจำเญเติบโตมิได้กระจายออกไปถึงสมาชิกของสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งอาจพิจารณาได้จากทั้งกลุ่มประชากรที่จนที่สุดกับรวยที่สุด หรือระหว่างประชากรในเขตชนบทกับเขตเมือง ปัญหาภาวะว่างงาน วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกทำให้ภาวะหนี้ต่างประเทศ

ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้ของประเทศกำลังพัฒนา
ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้ได้เพิ่มสูงขึ้นนั้นอาจพิจารณาได้จากทั้งกลุ่มประชากรที่จนที่สุดเทียบกับที่รวยที่สุด หรือระหว่างประชากรในเขตชนบทกับประชากรในเขตเมือง

ปัญหาการว่างงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
สาเหตุของภาวะการว่างงานเรื้อรังที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา เพราะว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่เน้นหนักทุนมากกว่าแรงงาน ไม่สามารถดูดซึมอุปทานแรงงานที่มีอยู่จำนวนมากกว่าในประเทศกำลังพัฒนาได้หมด ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศเหล่านี้บางประเทศยังคงอยู่ในอัตราที่สูง ภาวะการว่างงานย่อมพบเห็นได้เสมอ

ปัญหาภาระหนี้ต่างประเทศ
ปัญหาภาระหนี้ต่างประเทศ สาเหตุสำคัญที่ประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ อาจเป็นเพราะการลดลงของราคาสินค้าในตลาดโลก การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ทำให้ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤต

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้