สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

แนวคิดก่อนคลาสสิก

แนวคิดพาณิชยนิยมคือ การที่ประเทศจะรุ่งเรืองได้นั้น จะต้องมีการค้ากับต่างประเทศและมุ่งหวังการทำการค้าแบบเกินดุล เพื่อให้ทองคำและเงินไหลเข้าประเทศ แนวคิดพาณิชยนิยมเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 18 ก็เริ่มเสื่อมสลายเพราะมีแนวคิดทฤษฎีอื่นมาโจมตี

แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม ซึ่งมีนักคิดที่สำคัญ 2 ท่าน คือ เพตตี และแคนทิลลอน ได้ให้แนวคิดพื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค ได้แก่ ทฤษฎีมูลค่า ราคา ค่าเช่า

นักธรรมชาตินิยมมีแนวคิดพื้นฐานเศรษฐกิจในลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะดำเนินไปตามตารางเศรษฐกิจ การผลิตได้เน้นความสำคัญของการผลิตด้านเกษตรกรรมซึ่งจะมีผลผลิตสุทธิและการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล นักธรรมชาตินิยมเสนอให้จัดเก็บภาษีเดี่ยวจากขุนนาง

แนวคิดพาณิชยนิยม

ในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชนิยมนิยมยนิยม ประชากรมีอาชีพการเกษตรเป็นหลักแต่เริ่มการผลิตเพื่อตลาด การอุตสาหกรรมและการค้าเริ่มมีบ้าง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้เริ่มขึ้นหลังจากมีการฟื้นฟูศิลปวิทยา จึงทำให้การพัฒนาการเดินเรือสมุทรและการค้าแดนไกล ประกอบกับความเชื่อทางศาสนาเปลี่ยนไปในลักษณะที่สนับสนุนการออมเพื่อการลงทุน และการสะสมความมั่งคั่งไม่เป็นบาป สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวทำให้การค้าในยุคนั้นเจริญได้อย่างต่อเนื่อง

แนวคิดพาณิชยนิยมเป็นแนวคิดที่มุ่งสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจ ของประเทศให้เข้มแข็งโดยมุ่งเน้นให้ประเทศมีส่วนเกินจากการส่งออก และกีดกันสินค้าเข้าด้วยอากรศุลกากรและโควตาต่างๆ และมุ่งหวังการทำการค้ากับต่างประเทศแบบเกินดุล

นักพาณิชยนิยมมีนโยบายที่สำคัญหลายด้าน นโยบายที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศรุ่งเรืองก็คือ นโยบายการค้า นโยบายด้านการเกษตร นโยบายด้านการอุตสาหกรรม นโยบายด้านการคลังสาธารณะ นโยบายด้านการคมนาคม นโยบายเกี่ยวกับอาณานิคม

ลัทธิพาณิชยนิยมในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดา สเปน และโปรตุเกส ต่างก็มุ่งส่งเสริมการค้าโดยมีวิธีสนับสนุนอุตสาหกรรมที่แตกต่าง

แนวคิดพาณิชยนิยมเริ่มเสื่อมสลาย ก็เพราะว่ามีดุลการค้าเกินดุลไม่อาจรักษาไว้ได้นาน ประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลอาจจำเป็นต้องลดค่าเงิน และแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการค้า ระหว่างประเทศซึ่งจะให้ประโยชน์กับประเทศคู่ค้า ประกอบกับการสนับสนุนแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบเสรี จึงทำให้แนวคิดของนักพาณิชยนิยมเริ่มเสื่อมสลายไป

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้