สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม

     แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นแนวคิดของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องปัจจัยการผลิต การผลิต และราคา

เพตตี ได้เสนอแนวคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่สำคัญได้แก่ ทฤษฎีมูลค่า แนวคิดเกี่ยวกับราคา และแนวคิดเกี่ยวกับค่าเช่า นอกจากนี้ยังได้ให้แนวคิดที่เป็นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค ในเรื่องเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ย การกระจายรายได้ และแนวคิดเกี่ยวกับถาษีอากร

แคนทิลลอน ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของเพตตี แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับเพตตีในทุกเรื่อง แนวคิดที่สำคัญของแคนทิลลอนที่สำคัญ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต แนวคิดเกี่ยวกับประชากร ทฤษฎีราคาและมูลค่า แนวคิดเกี่ยวกับค่าเช่า

แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นแนวคิดของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องปัจจัยการผลิต การผลิตและราคา

แนวคิดของเพตตี
เพตตีมีแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโดยคำนวณหาราคาได้จากการนำเอามูลค่าของผลผลิตที่ผลิตได้หารด้วยปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ ส่วนมูลค่า เพตตีจะใช้ปัจจัยในการผลิตอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นตัวกำหนดมูลค่า

แนวคิดของแคททิลลอน
แคนทิลลอนมีความคิดเกี่ยวกับมูลค่าโดยได้นำมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตลาดมาพิจารณาด้วย มูลค่าที่แท้จริงจะถูกกำหนดโดยแรงงานและที่ดินที่ใช้ในการผลิต แต่บางกรณีมูลค่าที่แท้จริงจะถูกกำหนดโดยต้นทุนการผลิต ซึ่งรวมถึงค่าจ้างและต้นทุนวัตถุดิบ ส่วนราคาจะเป็นราคาที่ปรากฏในตลาดหรือราคาที่เป็นจริง ในระยะสั้นราคาตลาดอาจแตกต่างจากมูลค่า แต่ในระยะยาวแล้วจะปรับตัวเท่ากับมูลค่าเสมอ

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้