สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส

       โรเบิร์ท มัลทัส เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจปัญหาประชากร ซึ่งมีอัตราการเพิ่มมากกว่าอาหารที่ผลิตได้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของเขาได้ชี้ให้เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจจะมีภาวะการล้นตลาด

เดวิด ริคาร์โด เป็นผู้ที่เห็นว่า การกระจายรายได้ เป็นปัญหาหลักของระบบเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจเติบโตจะมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของคน 2 กลุ่มในสังคม คือนายทุนและเจ้าของที่ดิน

มิลล์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจปัญหาด้านอื่ๆ ควบคู่ไปกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และพยายามที่จะให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกรณีที่การแข่งขันอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมในสังคม

โรเบิร์ท มัลทัส

โรเบิร์ท มัลทัส เป็นผู้หนึ่งที่วางรากฐานให้กับเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิก ผลงานของเขาทำให้มีการสำรวจจำนวนประชากรในประเทศอังกฤษ ปัญหาประชากรเกิดจาก ประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าจำนวนอาหาร ขนาดของประชากรที่เหมาะสมตามทรรศนะของ โรเบิร์ท มัลทัส คือ จำนวนประชากรที่ผลิตผลต่อหัวสูงสุด และในระยะยางอัตราค่าจ้างจะเท่ากับระดับพอยังชีพ

ตามทฤษฎีค่าเช่าของ โรเบิร์ท มัลทัส ค่าเช่าเป็นผลตอบแทนต่อการใช้ที่ดิน และถูกกำหนดโดยราคาของผลิตผลบนที่ดิน

ตามทฤษฎีมูลค่าของ โรเบิร์ท มัลทัส มูลค่าของสิ่งของจะถูกกำหนดโดยต้นทุนการผลิต แต่ราคาที่ซื้อขายมักจะสูงกว่าราคาธรรมชาติ ภาวะการล้นตลาดในทรรศนะของ โรเบิร์ท มัลทัส เกิดจากความต้องการซื้อสินค้าและบริการมีน้อยเกินไปที่จะซื้อสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตได้

ประวัติและผลงานของ โรเบิร์ท มัลทัส

กฏประชากรของ โรเบิร์ท มัลทัส
กฎประชากรของ โรเบิร์ท มัลธัส อธิบายว่า ปัญหาประชากรเกิดจากการที่ประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าจำนวนอาหาร การแก้ปัญหาต้องใช้ทั้งวิธีการแก้ไขและการป้องกัน

ขนาดประชากรที่เหมาะสม และอัตราค่าจ้าง ซึ่งเท่ากับระดับพอยังชีพ
ในระยะยาว อัตราค่าจ้างจะเท่ากับระดับพอยังชีพ การปรับตัวของประชากรในระยะยาว จะทำให้ค่าจ้างระยะยาวเท่ากับระดับพอยังชีพ กล่าวคือเมื่อค่าจ้างสูงขึ้นกว่าระดับพอยังชีพ ประชากรจะเพิ่มมากขึ้น เพราะถือว่ามีรายได้สูงพอที่จะเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้ จำนวนแรงงานจะมากขึ้นทำให้ค่าจ้างลดลง ในทางตรงข้ามเมื่อค่าจ้างต่ำกว่าระดับพอยังชีพจำนวนประชากรจะลดลง จำนวนแรงงานลดลง และค่าจ้างจะสูงขึ้นไปจนเท่ากับระดับพอยังชีพ

ทฤษฎีค่าเช่าของ โรเบิร์ท มัลทัส
ทฤษฎีค่าเช่าของ โรเบิร์ท มัลธัส แสดงว่าการผลิตสินค้าเกษตรจะเผชิญกับกฎการลดน้อยถอยลงของผลได้ เพราะเมื่อใช้ทุนและแรงงานจำนวนมากขึ้นทำการผลิตบนที่ดินจำนวนเท่าเดิม จะให้ผลตอบแทนลดลง

ทฤษฎีมูลค่าของ โรเบิร์ท มัลทัส
ทฤษฎีมูลค่าของ โรเบิร์ท มัลธัส อธิบายว่า อุปสงค์ อุปทาน เป็นตัวกำหนดมูลค่าของสิ่งของ มัลธัสยังคงเห็นว่ามูลค่าของสิ่งของถูกกำหนดโดย ต้นทุนการผลิต แม้ว่าเขาจะเห็นว่ามูลค่าที่ซื้อขายกันจะสูงกว่าต้นทุนการผลิต

ทฤษฎีภาวะการล้นตลาดของ โรเบิร์ท มัลทัส
ตามทรรศนะของ โรเบิร์ท มัลธัส ภาวะการล้นตลาดเกิดจากการที่อุปสงค์มีไม่พอที่จะซื้อสินค้า และบริการที่ผลิตขึ้นมาได้ ทฤษฎีมูลค่าแสดงว่าคนงานมีรายได้ต่ำกว่ามูลค่าสินค้าที่ตนเองผลิตได้ และเจ้าของที่ดินมีฐานะดีพอที่จะเพิ่มอุปสงค์และแก้ภาวะการล้นตลาดได้

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้