สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิเศรษฐกิจ

แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด

      ริคาร์โด ได้รับการศึกษาในระบบน้อยมาก ผลงานที่ทำให้กลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง คือ หลักเศรษฐศาสตร์การเมืองและภาษีอากร (The principle of Political Economy and Taxation)

ทฤษฎีมูลค่าของ เดวิด ริคาร์โด อธิบายว่า ประโยชน์ใช้สอยเป็นเงื่อนไขที่ที่ทำให้สิ่งของมีมูลค่า แต่มูลค่าของสิ่งของถูกกำหนดโดยจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตสิ่งของนั้น

ตามทฤษฎีค่าเช่าของ เดวิด ริคาร์โด ค่าเช่าเป็นผลตอบแทนต่อการใช้ที่ดิน เกิดขึ้นเนื่องจากที่ดินมีคุณภาพต่างกัน และค่าเช่าจะถูกกำหนดโดยราคาของผลิตผลบนที่ดิน

เดวิด ริคาร์โด อธิบายว่าในระยะยาวค่าจ้างจะเท่ากับระดับพอยังชีพ

ตามทฤษฎีกำไรของ เดวิด ริคาร์โด อัตรากำไรมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะยาว เนื่องจากค่าจ้างมีแนวโน้มสูงขึ้นในขณะที่ราคาคงที่

เดวิด ริคาร์โดเห็นด้วยกับกฎของเซย์ที่กล่าวว่า ในระบบเศรษฐกิจอุปสงค์รวมจะเท่ากับอุปทานรวมเสมอ เนื่องจากเงินตราเป็นเพียงสื่อกลางในการแรกเปลี่ยนเท่านั้น และถ้าคนจะเก็บเงินไว้ก็เพื่อที่จะนำไปลงทุน

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของ เดวิด ริคาร์โด แสดงว่า การค้าระหว่างประเทศอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าในกรณีที่ประเทศหนึ่งสามารถทำการผลิตสินค้าทุกอย่างโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าอีกประเทศหนึ่ง โดยเลือกการผลิตสินค้าที่ผลิตได้โดยใช้ต้นทุนต่ำสุด

ประวัติและผลงานของ เดวิดริคาร์โด
สิ่งแวดล้อมทางสังคม มีผลต่อแนวคิดของ เดวิด ริคาร์โด กล่าวคือ การที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่ทรัพยากรคือที่ดินซึ่งมีอยู่จำกัด รวมทั้งการนำข้าวเข้า มีผลทำให้ราคาข้าว ค่าเช่าที่ดินภายในประเทศสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ซึ่ง เดวิด ริคาร์โดเห็นว่าจะทำให้กำไรลดลง การสะสมทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะหยุดชะงัก และในขณะเดียวกันจะทำให้เห็นว่าความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้

ทฤษฎีมูลค่าของ เดวิด ริคาร์โด
ตามทฤษฎีของ เดวิด ริคาร์โด จำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตจะยังคงเป็นตัวกำหนดมูลค่าเปรียบเทียบของสิ่งของ แม้ในกรณีที่มีการใช้ทุนในการผลิตร่วมกับแรงงาน เหตุผลก็คือ มูลค่าถูกกำหนดโดยจำนวนแรงงานเปรียบเทียบที่ใช้ในการผลิต แม้จะมีการใช้ทุนในการผลิต ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า สัดส่วนของทุนประจำและทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละอย่างเท่ากัน

ทฤษฎีค่าเช่าของ เดวิด ริคาร์โด
ค่าเช่า ไม่ได้เป็นตัวกำหนดมูลค่าของข้าว แต่ในทางตรงข้ามมูลค่าของข้าวเป็นตัวกำหนดค่าเช่า เป็นคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีค่าเช่า และทฤษฎีมูลค่า จากทฤษฎีค่าเช่าจะเห็นได้ว่าค่าเช่าที่ตกเป็นของที่ดินที่มีคุณภาพดีคือ ความแตกต่างระหว่างมูลค่าของข้าว ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนการผลิตข้าวบนที่ดินแปลงที่เลวที่สุด กับต้นทุนการผลิตข้าวแปลงนั้น ๆ ซึ่งต้นทุนจะประกอบด้วยค่าจ้าง และกำไรเท่านั้น ฉะนั้นค่าเช่าจะมากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับมูลค่าของข้าว

ทฤษฎีค่าจ้างของ เดวิด ริคาร์โด
ริคาร์โด กล่าวว่า อัตราค่าจ้างระดับพอยังชีพมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในขณะที่ประเทศกำลังเจริญเติบโต อัตราค่าจ้างดังกล่าวเป็นอัตราค่าจ้างที่จะเป็นเงินหรือสิ่งของ เหตุที่อัตราค่าจ้างดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะเป็นค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน และการที่อัตราค่าจ้างมีแนวโน้มสูงขึ้น ก็เนื่องมาจากต้นทุนการผลิตสินค้าประเภทอาหารสูงขึ้น ดังอธิบายไว้ในทฤษฎีค่าเช่า

ทฤษฎีกำไรของ เดวิด ริคาร์โด
ภาวะการชะงักงัน คือ ภาวะที่ไม่มีการลงทุนสุทธิ เนื่องจากอัตราค่าจ้างสูงขึ้นจนกำไรลดลง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำได้ โดยการลดต้นทุนการผลิตสินค้าประเภทอาหารเพื่อให้ค่าจ้างลดลง ทั้งโดยการปรับปรุงเทคนิคการผลิต และการสั่งซื้อสินค้าเข้าประเภทอาหารราคาถูกเข้ามา

เดวิด ริคาร์โด และ กฎของ เซย์
เดวิด ริคาร์โด กล่าวว่า การที่ไม่เกิดภาวะการล้นตลาดก็เพราะว่า เงินตราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นคำกล่าวที่สมเหตุผล ถ้าเงินตราทำหน้าที่เป็นสือกลางในการแลกเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะคนย่อมจะไม่เก็บเงินไว้เฉย ๆ เนื่องจากจะสูญเสียรายได้ที่เป็นดอกเบี้ย แต่ถ้าไม่มีการถือเงินตราไว้เพื่อเก็งกำไรจากการซื้อขายพันธบัตร เงินตราจะทำหน้าที่เป็นเครื่องสะสมมูลค่าด้วย ซึ่งในกรณีนี้ กฎของเซย์ อาจจะเป็นไปไม่ได้

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของ เดวิด ริคาร์โด
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของ เดวิด ริคาร์โด การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและการเจริญเติบโตของประเทศ ผลประโยชน์ที่แต่ละประเทศได้รับจากการค้าระหว่างประเทศ โดยการผลิตสินค้าที่ตนมีความถนัดมากที่สุด และในขณะเดียวกัน การสั่งสินค้าเข้าประเภทอาหารราคาถูกเข้ามา มีส่วนช่วยชะลอภาวะการชะงักงันของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากไปชะลอไม่ให้ค่าจ้างสูงเกินไป

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การศึกษาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสมัยกลาง
การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม
ชนชั้นกระฎุมพีกับสังคมศักดินา
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสงครามโลก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาหลังทศวรรษ 1960
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกหลังทศวรรษ 1970
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสู่สมัยใหม่ในเอเชีย
แนวคิดก่อนคลาสสิก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงก่อนกำเนิดแนวคิดพาณิชยนิยม
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม
แนวคิดธรรมชาตินิยม
แนวคิดคลาสสิกของอดัม สมิธ
แนวคิดคลาสสิกของโรเบิร์ท มัลธัส
แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด
แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์
แนวคิดสังคมนิยม
แนวคิดสังคมนิยมแบบมาร์ก
แนวคิดนีโอคลาสสิก
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สำนักโลซาน
เศรษฐศาสตร์ของพาเรโต
แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ประวัติแนวคิดและนักคิดการเงินนิยม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แนวคิดสำนักพึ่งพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้